Элективті пәндер каталогы

Шифр және модуль атауы/Шифр и наменование модуля/Code and name of the module Пән атауы/Названия дисциплины/The name of discipline Цикл/Цикл/Cycle Пән коды/Код дисциплины/Code of discipline Кредит саны/Количество кредитов/Quantity  of credits Формат дисциплины Лек/Плаб/ПЗ/СРСП/СРС  Семестр/Cеместр/Term Курстық жұмыс/жоба/Курсовая работа/проект/Course paper Пререквизиттер/Постреквизиттер/Пререквизиты/ Постреквезиты /Prerequisites/Postrequisites Пәннің қысқаша мазмұны мен мақсаты/Цель и краткое содержание дисциплины/Aim and summary of discipline Құзіреттіліктер/Компетенции /Competencies Оқытушылар/Преподаватели/Lecturers 
1 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 12
ЖМ/ОМ/GM  ЖАЛПЫ МОДУЛЬДЕР/ ОБЩИЕ  МОДУЛИ/ GENERAL MODULES
  Мұхтартану БП/  ТК  Muh 1211 3 90/15/15/45/7,5/7,5 2   Пререквизиттер:  Қазақ әдебиетінің мектеп курсы.        Постреквизиттер:    Кәсіби қызмет.                            Мақсаты:  М.Әуезовтың «Абай Құнанбаев» монографиясы. Мұхтартану ғылымы және оның міндеті мен мақсатын айқындау болып табылады.                                                                                                                                                   Мазмұны:  Қазақ әдебиеттану ғылымы және М. Әуезов шығармашылығы. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының қазақ әдебиетіндегі орны. М. Әуезов - Абайтану ғылымының негізін салушы.  М.Әуезов романдарының  жанрлық сипаты.  М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі. М. Әуезов және әлем әдебиеті. М.Әуезов шығармаларындағы жанрлық ерекшеліктері.      Білімі: "М.Әуезовтің шығармашылық қызметі" курсы арқылы студенттер жазушының әлемдік деңгейге көтерілген шығармашылық еңбегін танып, біледі.                                                                                                                                                                           
Біліктілігі: М. Әуезовтың өмірі мен шығармашылығын зерттейтін қазақ әдебиеттану ғылымын терең меңгереді.                                   Дағдысы: М.Әуезов шығармаларындағы жанрлық ерекшеліктерді ажырата алады.                                                          
1
  Мухтартану БД/КВ Muh 1211 3 90/15/15/45/7,5/7,5 2   Пререквизиты: Школьный курс казахской литературы. Постреквизиты: Профессиональная деятельность.  Цель: Монография М.Ауэзова "Абай Кунанбаев". Наука Мухтартану, цели и его задачи.                                                                                                        Содержание: Казахское литературоведение и творчество М.Ауэзова. Самостоятельное чтение  романа-эпопеи М.Ауэзова «Путь Абая» и характеристика эпохи и героев романа.Жанровое характеристика произведении М.Ауэзова. Мировая литература и М.Ауэзов. Произведение об М.Ауэзове как великого творца. Знания: Историческое своеобразие национальной литературы, особенности основных жанров.
Умения: Анализировать художественное произведение в их идейно-тематическом, эстетическом, художественном, литературоведческом и философском аспектах, оценивать литературные направления и отстаивать свою точку зрения в дискуссионных вопросах по идейно-тематической  направленности произведений
Навыки: Введения дискуссии по проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях, основные сведения по биографиям крупнейших писателей изучаемого периода, знать их основные теоретические работы
1
  Mukhtar Studies BD/EC MS 1211 3 90/15/15/45/7,5/7,5 2   Prerequisites: School course of Kazakh literature. Postrequisites: Professional activity. Aim: Monograph M.Auezov " Abai Kunanbayev ." Science Muhtartanu , goals and objectives .                                                                                                                                                                    Content: Kazakh literature and creative M.Auezov . Separate reading M.Auezov epic novel " Abai's Way " and the characteristic of the era and the characters of the novel. Genre characteristics of the product M.Auezov . World Literature and M.Auezov . Work on M.Auezov as a great creator. To know:  From the study of the course, students must learn the historical uniqueness of the national literature , especially the major genres.
Ability: To analyze a work of art in its ideological and thematic , aesthetic , artistic , literary criticism and philosophical aspects , evaluate literary trends and defend their point of view in the discussion on issues of ideological and thematic focus works.
Skills: The student should master the skills of debate on the issues of the course , affects on practical exercises , basic information on the biographies of the greatest writers of the period studied , know their basic theoretical work. 
1
ЖМ/  ОМ/ GM    2 (Г)     Әлеуметтік-саяси білімдер модулі/  Модуль социально-политических знаний/   Module of social and political sciencess Абайтану                                                                                                                                                                                                                                                     БП/  ТК  Aba 1211 3   2   Пререквизиттер:  Қазақ әдебиетінің мектеп курсы.        Постреквизиттер:    Кәсіби қызмет.                            Мақсаты: Абайтану ғылымын сипаттаудың әдіснамасы мен негізгі түсініктерін игеру; 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің көркемдік ерекшелігін анықтайтын әдеби процестің ерекшеліктері мен заңдылықтарын меңгеру; әдебиеттану ғылымының жетекші бағыттарын білу;
 әдеби құбылыстардың негізгі заңдылықтарын, типтік құбылыстары мен өтпелі жағдайларын ажырата білу; әдеби процесті зерттеудің негізгі әдістерін білу; А.Құнанбаевтың көркем шығармаларын түсіндірудің түрлі әдістерін меңгеру.
 Мазмұны: Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы Абай Құнанбаев - қазақтың ұлы ақыны. М.О.Әуезов Абай Құнанбаевтың идеялық-көркемдік ізденістерінің үш көзі туралы. Абайдың лирикасы. Жастарға арналған өлеңдер. Пейзаж өлеңдері.Абайдың махаббаты мен достығының лирикасы. Философиялық лирика. Өлеңдердегі негізгі тақырыптар мен мотивтер. Тәрбиелеу сөздерінің тақырыптық әртүрлілігі мен жанрлық ерекшелігі. Абай аудармалары. Абайдың «Толық адам туралы» ілімдері
Білімі:  әлем өркениетінің көрнекті ойшылы Хакім Абай шығармашылығын білу.                                                                 Біліктілігі: мемлекеттік тілді сүйетін, ұлттық сөз өнерін дәріптейтін, қастерлейтін, сана сезімі жоғары азамат, патриот қалыптастыру.                                                                                                                             Дағдысы: Абай шығармашылығының поэтикалық, философиялық, психологиялық, тілдік, стилдік өрнектерін жан-жақты танып, бағалау.      2
Абаеведение  ООД/ВК/КВ  Aba 1211 3   2   Пререквизиты: Школьный курс казахской литературы. Постреквизиты: Профессиональная деятельность. Цель:  Овладеть методологией и основными концепциями описания науки Абаеведения; усвоить специфику и закономерности литературного процесса, определяющего художественное своеобразие казахской литературы 19 в; знать ведущие направления литературоведческой науки;
 различать основные закономерности, типичные явления и переходные случаи литературных явлений; знать основные методы изучения литературного процесса;  владеть различными приемами интерпретации художественных произведений А.Кунанбаева 
 Содержание: Жизнь и творчество Абая Кунанбаева.Абай Кунанбаев – великий казахский поэт. М.О.Ауэзов о трех источниках идейно-художественных исканий Абая Кунанбаева. Лирика Абая. Стихотворения посвященные молодежи. Пейзажные стихотворения.Лирика любви и дружбы Абая. Философская лирика.Основные темы и мотивы в поэмах .Тематическая многоплановость и жанровое своеобразие слов назиданий.Переводы Абая.Учение Абая «О полном человеке» (жуванмарстве)
Знания:  Специфику, особенности, жанровый состав произведений Абая преемственную связь его с  литературным процессом казахского средневековья и 18 в.
Умения: Уметь выявлять своеобразие творчество А.Кунанбаева его общественное значение, эстетическую, идейно-познавательную и воспитательную ценности.
Навыки: Всестороннее признание и оценка поэтических, философских, психологических, лингвистических, стилистических выражений творчества Абая.
2
Abai Studies GED /HSC/EC   AS                1211 3   2   Prerequisites: School course of Kazakh literature. Postrequisites: Professional activity. Aim: Master the methodology and basic concepts of describing the science of Abay studies; to master the specifics and patterns of the literary process, which determines the artistic originality of Kazakh literature of the 19th century; know the leading directions of literary science; to distinguish between basic patterns, typical phenomena and transitional cases of literary phenomena; know the basic methods of studying the literary process; master various methods of interpreting the works of art by A. Kunanbayev                                                                                                                                                                                Content: Life and work of Abai Kunanbayev ,Abay Kunanbayev is a great Kazakh poet. MOAuezov about three sources of ideological and artistic searches of Abai Kunanbayev. Lyrics of Abai. Poems dedicated to youth. Landscape poems. Lyrics of love and friendship of Abai. Philosophical lyrics. The main themes and motives in poems. Thematic diversity and genre originality of the words of edification. Translations of Abai. Abai's teachings "About a complete man"  Knowledge: From the study of the course, students must learn the historical uniqueness of the national literature, especially the major genres.
Skills: The student must master the skills of debate on the issues of the course, affects on practical exercises, basic information on the biographies of the greatest writers of the period studied, know their basic theoretical work.
Ability: To analyze a work of art in its ideological and thematic, aesthetic, artistic, literary criticism and philosophical aspects, evaluate literary trends and defend their point of view in the discussion on issues of ideological and thematic focus works.
2
Қоғамдық сана жаңғыруы және өзекті мәселелері БП/  ТК  KSZhOM 1211 3   2   Пререквизиттер:   Мектеп курсы.        Постреквизиттер:    Кәсіби қызмет.                            Мақсаты: Студенттердің уақыт талабына сай қарсы тұра алатын дүние танымдық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту.
Мазмұны: Әлеуметтік сана мен рухани жаңғырту. Мәдени нышандар мен әдеби құндылықтар жүйесі ретінде ұлттық таным. Рухани жаңғыртудың негізгі элементі ретінде Латын қарпіне көшу. Сұрақтар және бағдарламалық практикалық тұрғыда іске асыру. "Туған жер" топонимика және қазақ әдебиеті. Жаһандық әлемде қазіргі заманғы ұлттық мәдениет.  Президенттік жоба "Қазақстанның 100 жаңа адамы". Тәжірибесі, мәселелері және әдебиеттану ғылымының қазіргі жағдайы.
                                                                                                                                            
Білімі: Қоғамдық санада жаңғырту, әлеуметтік және саяси процестердің заңдылықтары.
Дағдысы: Қазақстанда өтіп жатқан әлеуметтік маңызды процестер мен құбылыстарды талдау және бағалайды.
Біліктілігі: Азаматтық және саяси қабылдаулар сараланған мінез-құлық иелену, олардың саяси көзқарастары мен іс-әрекеттерін реттеп, оны әдеби процессте қарастырады.
2
Актуальные проблемы и модернизация общественного сознания ООД/ВК/КВ  APMOS 1211 3   2   Пререквизиты: Школьный курс . Постреквизиты: Профессиональная деятельность. Цель: Формирование и развитие познавательных способностей студентов, отвечающих требованиям времени.
Содержание: Общественное сознание и духовное обновление. Национальное познание как система культурных символов и литературных ценностей. Переход на латинский алфавит как ключевой элемент духовного возрождения. Вопросы и практическая реализация программы. Топонимия «Родина» и казахская литература. Современная национальная культура в глобальном мире. Президентский проект «100 новых людей Казахстана». Опыт, проблемы и современное состояние литературоведения.
Знания: Модернизация сознания в обществе и знакомство с его актуальными проблемами;
Умения: Делать выводы и обобщения, используя свой творческий потенциал.
Навыки: Понятийным аппаратом, используемых на современном этапе и практическим навыками решения молодежных проблем в условиях социальных изменений.
2
Actual Problems and Modernization of Public Consciousness GED /HSC/EC   APMPC 1211 3   2   Prerequisites: School course            Postrequisites: Professional activity. Aim: Formation and development of students' cognitive abilities that can withstand the demands of the time.
 Content: Public consciousness and spiritual renewal. National cognition as a system of cultural symbols and literary values. The transition to the Latin alphabet as a key element of spiritual revival. Questions and practical implementation of the program. Toponymy "Motherland" and Kazakh literature. Contemporary national culture in the global world. Presidential project "100 new people of Kazakhstan". Experience, problems and the current state of literary criticism.
To know: Modernization of consciousness in society and acquaintance with its current problems;
Ability: Analysis of the current situation in the country, the processing of the necessary information on their own, using the power of his knowledge of the game to complete creative skills to conclusions.
Skills: Practical skills to solve the problems of youth in social change.
2
ММ/МС/MS МАМАНДЫҚ  МОДУЛЬДЕРІ/МОДУЛИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ SPECIALITY  MODULES
MM/    MC/    МS    1 (Г) Негізгі және екінші шет тілдерінің практикалық курсы/ Практический курс основоного и второго иностранного языков/     Practical course of basic and second foreign languages Базалық шетел тілі            БП/  ТК                                                          BShT 1212 4 0/45/50/10/15 1   Пререквизиттер: Мектеп бағдарламасы.                                                      Постреквизиттер: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі/Шеттілдік ауызекі сөйлеудің мәдениетаралық аспектілері Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
Базовый иностранный язык БД/КВ  BIYa 1212 4 0/45/50/10/15 1   Пререквизиты: Школьная программа.                   Постреквизиты:  Межкультурные аспекты иноязычного общения/Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации. Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
Basic Foreign Language    BD /EC      BFL 1212 4 0/45/50/10/15 1   Prerequisites: School programme                                                                             Postrequisites: Inter-cultural Aspects of Foreign Communication/Basic Foreign Language in the context of Inter-cultural Communication        Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
Шеттілдік қарым-қатынас негіздері БП/  ТК                                                          ShKKN  1212 4   1   Пререквизиттер: Мектеп бағдарламасы.                                                      Постреквизиттер: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі/Шеттілдік ауызекі сөйлеудің мәдениетаралық аспектілері Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
Основы иноязычной коммуникации БД/КВ OIK 1212 4   1   Пререквизиты: Школьная программа.                   Постреквизиты:  Межкультурные аспекты иноязычного общения/Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации. Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
Fundamentals of  Foreign Language Communication BD /EC    FFLC  1212 4   1   Prerequisites: School programme                                                                             Postrequisites: Inter-cultural Aspects of Foreign Communication/Basic Foreign Language in the context of Inter-cultural Communication        Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі/                                                                                                                                              БП/  ТК                                                          MKKMBShT                  1213 3 0/30/45/7,5/7,5 2   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Сөйлеу практикасы. Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации БД/КВ BIYaKMK 1213 3 0/30/45/7,5/7,5 2   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
Basic Foreign Language in the context of Inter-cultural Communication        BD /EC    BFLCICC   1213 3 0/30/45/7,5/7,5 2   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:     Speech practice/Oral and Written Speech Practice Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
Шеттілдік ауызекі сөйлеудің мәдениетаралық аспектілері БП/  ТК                                                          ShASMA    1213 3   2   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Сөйлеу практикасы. Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
Межкультурные аспекты иноязычного общения БД/КВ MAIO 1213 3   2   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
Inter-cultural Aspects of Foreign Communication BD /EC     ICAFC     1213 3   2   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:     Speech practice/Oral and Written Speech Practice Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі                                                  БП/  ТК                                                          MKShT                               3214 7 0/90/65/17,5/37,5 6   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
Специализированный профессиональный иностранный язык БД/КВ SPIYa   3214 7 0/90/65/17,5/37,5 6   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
Specialized Professional Foreign Language BD /EC    SPFL  3214 7 0/90/65/17,5/37,5 6   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
Жалпы білім беру мазмұнын жаңарту тұжырымдамасынын негіздері БП/  ТК                                                          ZhBBMZhTN                                                                       3214 7   6   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
Концептуальные основы обновления содержания общего образования БД/КВ KOOSOO     3214 7   6   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
Conceptual Fundamentals of Updating General Education Content BD /EC    CFUGEC 3214 7   6   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
Екінші шетел тілі  (В1)    КП/  ТК                                                          EShT(B1)                                2305 6 0/75/60/15/30 4   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Іскерлік (неміс/қытай/француз) тілі/ Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі(неміс/қытай/француз)    Мақсаты: Еуропалық тіл білімінің алдыңғы деңгейін меңгеруге  студенттерді  сөйлеу қызметінің   төрт түріне: оқу, жазу, тыңдау және   сөйлесу дағдыларын әрі қарай қалыптастыру                                                                                                                                          Мазмұны:  1. Жанұя. 2. Неке. Жаңадан құрылған отбасы мәселелері.
2. Мамандық таңдау. Менің болашақ мамандығым.
3. Денсаулық және салауатты өмiр салты. Спорт. Өмір салты.
4. Бұқаралық ақпараттар құралдары.
 
 Білімі: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық және грамматикалық, сөздік құрылысы  тәжірибе сабақтарында  тереңдетіледі және жетілдіріледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Біліктілігі: Оқытушының кәсіби қызметіне қажетті  оқытылатын курс көлемінде ауызша және жазбаша  тілде сөйлей білу  іскерліктері мен дағдылары жетілдіріледі.
Дағдысы: Шетел тілінің  сәйкес тілдің барлық 4 аспектісі бойынша: оқу, жазу, түсіну және сөйлеу
4-33 
 Второй  иностранный язык (В1) ПД/КВ VIYa(B1) 2305 6 0/75/60/15/30 4   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Деловой (немецкий/китайский/французский) язык/Язык масс-медиа(немецкий/китайский/французский Цель: Развивать навыки учащихся на четырех уровнях обучения по европейскому стандарту: чтение, аудирование,говорение,письмо.                                                                                                                                     Содержание: 1. Семья. 2. Брак. Проблемы новой семьи.
2. Выбор профессии. Моя будущая профессия.
3. Здоровье и здоровый образ жизни. Спорт. Образ жизни.
4. Средства массовой информации.
Знание: Фонетическое и грамматическое обучение иностранным языкам и построение словарного запаса углубляются и совершенствуются на практике.
Умения: Усовершенствование  навыков свободно говорить на устном и письменном языке,которые требуется в профессиональной деятельности учителя.
Навыки: все четыре аспекта иностранного языка в соответствии с языком: чтение, письмо, понимание и говорение.
4-33 
The Second Foreign Language   (B1)      ChD /EC    SFL(B1) 2305 6 0/75/60/15/30 4   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    Business (German/Chinese/French) Language/Language of  Mass Media (German/Chinese/French) Aim: To develop students' skills at four levels of learning according to the European standard: reading, listening, speaking, writing.                                                                                                                                                     Content: 1. Family. 2. Marriage. The problems of the new family.
2. Choice of profession. My future profession.
3. Health and a healthy lifestyle. Sport. Lifestyle.
4. Mass media.
Knowledge: Phonetic and grammatical training in foreign languages and vocabulary building are deepened and improved in practice.
Ability: Improvement of skills to speak fluently in spoken and written language, which is required in the professional activity of the teacher.
Skills: All four aspects of a foreign language in accordance with the language: reading, writing, understanding and speaking.
4-33 
Екінші шет тілінің практикалық грамматикасы КП/  ТК                                                          EShTPG 2305 6   4   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Іскерлік (неміс/қытай/француз) тілі/ Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі(неміс/қытай/француз)    Мақсаты: Еуропалық тіл білімінің алдыңғы  В1 деңгейіне   жету үшін студенттерді  сөйлеу қызметінің   төрт түрін: оқу, жазу, тыңдау және   сөйлесу дағдыларын  әрі қарай қалыптастыру.                                                                                                                           Мазмұны: 1. Әлеуметтік-тұрмыстық сала: адам және қоршаған орта.  Денсаулық  және экология. Спорт  және  салауатты өмір салты.
2. Әлеуметтік-мәдени сала. Әдебиет.Өнер. Кино-біздің өмірімізде. 3.Жалпы кәсіби сала.  Менің болашақ кәсібім (немесе мамандығым). Педагогикалық кәсіп.
 Білімі: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық және грамматикалық, сөздік құрылысы  тәжірибе сабақтарында  тереңдетіледі және жетілдіріледі. 
Біліктілігі: Оқытушының кәсіби қызметіне қажетті  оқытылатын курс көлемінде ауызша және жазбаша  тілде сөйлей білу  іскерліктері мен дағдылары жетілдіріледі.                                                                               Дағдысы: Шетел тілінің  сәйкес тілдің барлық 4 аспектісі бойынша: оқу, жазу, түсіну және сөйлеу.    
4-33 
Практическая грамматика второго иностранного языка ПД/КВ PGVIYa 2305 6   4   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Деловой (немецкий/китайский/французский) язык/Язык масс-медиа(немецкий/китайский/французский Цель: Дальнейшее развитие четырех типов навыков говорения, письма, слушания и чтения студентов для достижения европейского уровня  B1.                                                                                                                                                                                                                                               Содержание: 1. Социальные сферы: человечество и окружающая среда. Здоровье и экология. Спорт и здоровый образ жизни.2. Социально-культурная сфера. Литература.Исскуство. Кино в нашей жизни. 3. Общая профессиональная сфера. Моя будущая профессия (или профессия). Педагогическая профессия. Знания: Фонетическое и грамматическое обучение иностранным языкам и построение словарного запаса углубляются и совершенствуются на практике.
Умения: Усовершенствование  навыков свободно говорить на устном и письменном языке,которые требуется в профессиональной деятельности учителя.
Навыки: все четыре аспекта иностранного языка в соответствии с языком: чтение, письмо, понимание и говорение.
4-33 
Practical Grammar of the Second Foreign Language ChD /EC    PGSFL                                        2305  6   4   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    Business (German/Chinese/French) Language/Language of  Mass Media (German/Chinese/French) Aim: To further develop four types of speaking, writing, listening and reading skills for reaching the European level B1.                                                                                                                                                            Content: 1. Social spheres: humanity and the environment. Health and ecology. Sport and a healthy lifestyle. Socio-cultural sphere. Literature. Art. Cinema in our life. 3. General professional sphere. My future profession (or profession). Pedagogical profession. Knowledge: Phonetic and grammatical training in foreign languages and vocabulary building are deepened and improved in practice.
Ability: Improvement of skills to speak fluently in spoken and written language, which is required in the professional activity of the teacher.
Skills: All four aspects of a foreign language in accordance with the language: reading, writing, understanding and speaking.
4-33 
Іскерлік (неміс/қытай/француз) тілі/                                                                   БП/  ТК                                                           IT 4215                                    7 0/90/65/17,5/73,5 7   Пререквизиттер:    Екінші шетел тілі  (В1)/Екінші шет тілінің практикалық грамматикасы.                        Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Тiлдi ауызша және жазбаша формадағы іскерлік қатынас құралы ретінде меңгеруді қамтамасыз ету; кәсіби қызметте коммуникативті ниеттерді жүзеге асыруға қажетті арнайы біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру.  Мазмұны: Іскерлік қатынас хаттар, іскерлік хаттар түрлері, іскерлік ұйымдар түрлері, резюме, жұмысқа тұрар алдындағы сұхбатнама    Білімі: Оқытылатын шетел тiлiнiң ресми - iскерлік стильдерi, iскерлік этикеттiң және мәдениетаралық коммуникацияның ережесi
Біліктілігі: Шетел тiлiн iскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру.
Дағдысы: Іскерлік қарым-қатынас саласындағы тиiмдi коммуникацияны жүзеге асыру.              
4-33 
Деловой (немецкий/китайский/французский) язык БД/КВ DYa   4215 7 0/90/65/17,5/73,5 7   Пререквизиты:  Второй  иностранный язык (В1) /Практическая грамматика второго иностранного языка.                   Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Обеспечение овладения иностранным языком как средством делового общения в устной и письменной формах, формирование специальных навыков и умений, необходимых для реализации коммуникативных намерений в профессиональной деятельности в сфере межкультурного общения.                                                                                                                         Содержание: Основные разделы включают деловую переписку, виды деловых писем, типы деловых организации, составление резюме, прохождение интервью при устройстве на работу.  Знания: Особенностей делопроизводства на иностранном языке
Умения:  Вести деловую переписку, деловые телефонные переговоры, составлять резюме.                                                                                                                                                                          Навыки: Делового общения на иностранном языке.   
4-33 
Business (German/Chinese/French) Language BD /EC    BL                                      4215 7 0/90/65/17,5/73,5 7   Prerequisites:                                                                                The Second Foreign Language   (B1) /  Practical Grammar of the Second Foreign Language.                                                                                                                                                                                    Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To ensure mastery of a foreign language as a means of business communication in oral and written forms, the formation of special skills and abilities necessary for the implementation of communicative intentions in a professional activity in the field of intercultural communication.                                                                                                     Content: The main sections include business correspondence, types of business letters, types of business organizations, create a resume, the interview when applying for a job.                                                                                                                                                                                                                         Knowledge: Features office in a foreign language
Ability:  Conduct business correspondence, business telephone calls, prepare a resume.                                                                                                                                                                                       Skills: Business communication in a foreign language. 
4-33 
Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі(неміс/қытай/француз) БП/  ТК                                                          BAKT                            4215 7   7   Пререквизиттер:    Екінші шетел тілі  (В1)/Екінші шет тілінің практикалық грамматикасы.                        Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Тiлдi ауызша және жазбаша формадағы іскерлік қатынас құралы ретінде меңгеруді қамтамасыз ету; кәсіби қызметте коммуникативті ниеттерді жүзеге асыруға қажетті арнайы біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру.  Мазмұны: Іскерлік қатынас хаттар, іскерлік хаттар түрлері, іскерлік ұйымдар түрлері, резюме, жұмысқа тұрар алдындағы сұхбатнама    Білімі: Оқытылатын шетел тiлiнiң ресми - iскерлік стильдерi, iскерлік этикеттiң және мәдениетаралық коммуникацияның ережесi
Біліктілігі: Шетел тiлiн iскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру.
Дағдысы: Іскерлік қарым-қатынас саласындағы тиiмдi коммуникацияны жүзеге асыру.              
4-33 
Язык масс-медиа(немецкий/китайский/французский БД/КВ YaMM                             4215 7   7   Пререквизиты:  Второй  иностранный язык (В1) /Практическая грамматика второго иностранного языка.                   Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Обеспечение овладения иностранным языком как средством делового общения в устной и письменной формах, формирование специальных навыков и умений, необходимых для реализации коммуникативных намерений в профессиональной деятельности в сфере межкультурного общения.                                                                                                                         Содержание: Основные разделы включают деловую переписку, виды деловых писем, типы деловых организации, составление резюме, прохождение интервью при устройстве на работу.  Знания: Особенностей делопроизводства на иностранном языке
Умения:  Вести деловую переписку, деловые телефонные переговоры, составлять резюме.                                                                                                                                                                          Навыки: Делового общения на иностранном языке.   
4-33 
Language of  Mass Media (German/Chinese/French) BD /EC    LMM                                4215 7   7   Prerequisites:                                                                                The Second Foreign Language   (B1) /  Practical Grammar of the Second Foreign Language.                                                                                                                                                                                    Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To ensure mastery of a foreign language as a means of business communication in oral and written forms, the formation of special skills and abilities necessary for the implementation of communicative intentions in a professional activity in the field of intercultural communication.                                                                                                     Content: The main sections include business correspondence, types of business letters, types of business organizations, create a resume, the interview when applying for a job.                                                                                                                                                                                                                         Knowledge: Features office in a foreign language
Ability:  Conduct business correspondence, business telephone calls, prepare a resume.                                                                                                                                                                                       Skills: Business communication in a foreign language. 
4-33 
Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе  КП/  ТК                                                          MKKK 2306 3 15/15/45/7,5/7,5 3   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру, лингвистикалық, ұлттық-мәдени, коммуникативті, прагматикалық қасиеттерді ескере отырып, шетел тілді мәтінді дискурсивті талдау әдістерін игеру, мәдениетаралық қарым-қатынас пен іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктерін меңгеріп, олардың тәжірибелік дағдыларын игеру, шетел мен туған елінің мәдениеттерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын білу.                                                                                                                                   Мазмұны: мәдениетаралық қарым-қатынас компоненттері, басқа елдер мен мәдениеттерге сыйластық, сонымен қатар, мәдени айырмашылықтарға деген шыдамдылық және сезімталдық, мәдениетаралық қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес құралдары.
 
Білімі: Оқытылып жатқан тіл елінде және туған еліндегі құндылықтар жүйесі, оның көрініс табуы, шетелдік және туған ел мәдениеттері арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, вербалды және вербалды емес тілдесім құралдарының мәдени ерекшелігі.                                                                                                                            
Біліктілігі: Мәдени реалияларды талдау, оқытылып жатқан тіл елі мен ҚР мәдениеттерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау, мәдениетаралық қарым-қатынастың нақты жағдайларына бейімделу, мәдени айрмашылықтардан туындаған қарама-қайшылық жағдайларды тиімді шешу.                                                                                                               Дағдысы: Лингвистикалық, ұлттық-мәдени, коммуникативті, прагматикалық қасиеттерді ескере отырып, шетел тілді мәтінді дискурсивті талдау әдістерін игеру

 
4-33 
Введение в межкультурную коммуникацию ПД/КВ VMK 2306 3 15/15/45/7,5/7,5 3   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование, развитие и усовершенствование специальных компетенций в сфере межкультурной коммуникации, овладение методами дискурсивного анализа иноязычного текста с учетом специфики лингвистических, национально-культурологических, прагматических, коммуникативных характеристик.                                                                                                                  Содержание: курс дает представление о культурно-специфической среде страны изучаемого языка и родной страны, а также систематизирует вербальные и невербальные средства межкультурного общения. Знания: Основных понятии межкультурной коммуникации, систем ценностных ориентиров в родной и иноязычной культуре, сходства и различия сопоставляемых культур, поведенческие стратегии, необходимые для обеспечения адекватного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов
Умения: Осознавать значимость опыта, приобретенного в родной культурной среде и степень его влияния на характер действий и поступков человека, использовать необходимые фоновые знания для понимания иноязычной культуры и владеть стратегиями приобретения таких знаний.                                                                                                                                               Навыки: Межкультурных взаимодействии.                                               
4-33 
Introduction into Intercultural Communication  ChD /EC    IICC                                   2306 3 15/15/45/7,5/7,5 3   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: Formation, development and improvement of specific competencies in the field of intercultural communication, mastering the methods of discourse analysis of foreign language text, taking into account the specifics of the linguistic, national-cultural, pragmatic, communicative performance.                                                                                               Content: The course provides insight into the specific cultural environment of the country of studied language and country, as well as organizes verbal and non-verbal means of intercultural communication. Knowledge:  Basic concepts of intercultural communication, the system of values ​​in the native and foreign language culture, similarities and differences between the compared cultures, behavioral strategies needed to ensure appropriate behavior in various situations of intercultural contacts
Ability: To recognize the importance of experience gained in their native cultural environment and degree of its influence on the nature of human behavior and acts, to use the necessary background knowledge to understand the foreign language culture and possess such knowledge acquisition strategies.                                                                                        Skills: Intercultural interaction.                                            
4-33 
Жалпы тіл білімі КП/  ТК                                                          ZhTB                                             2306 3   3   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:  ХХ ғ тіл білімінің дамытудың негізгі үрдісімен таныстыру.                                                   Мазмұны: Тіл білімінің пәні.  Тіл білімінің бөлімдері.  Жалпы және жеке тіл білімі. Тіл жүйелі құрылым ретінде. Құрылым және жүйе туралы түсінік. Тілдегі құрылымдық қатынастар. Тіл деңгейі туралы түсінік, негізгі тілдік деңгейлер және тіл жүйесінің бірліктері. Синхрондық және диахрондық тіл білімі  Тілдегі синтагматикалық,  парадигматикалық және  иерархиялық қатынастар. Лингвистикалық белгі туралы түсінік.  Ф. де Соссюрдың  лингвистикалық белгі туралы ілімі. Теориялық және қолданбалы тіл білімі. Тіл ерекше қоғамдық құбылыс ретінде.   Тіл функциялары.  Білімі: Тіл құрылымы және жүйесі.                                                      
Біліктілігі: Тілдік құбылыстарды талдау.
Дағдысы: Лингвистикалық зерттеу дағдыларын меңгеру
филологикалық.
4-33 
Общее языкознание ПД/КВ OYa                                              2306 3   3   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Ознакомить с основными тенденциями равития языкознания в ХХ в.                                                                  Содержание: Предмет языкознания. Разделы языкознания. Общее и частное языкознание. Язык как системно-структурное образование. Понятие системы и структуры. Структурные отношения в языке. Понятие уровня языка, основные языковые уровни и единицы системы языка. Синхроническое и диахроническое языкознание. Синтагматические, парадигматические и иерархические отношения в языке. Понятие лингвистического знака. Учение Ф. де Соссюра о лингвистическом знаке. Теоретическое и прикладное языкознание. Язык как особое общественное явление. Функции языка. Знания:  Фонетической, лексической, грамматической системы иностранного языка, законов словообразования; законов функционирования языка; системы функциональных стилей изучаемого иностранного языка, лексических, грамматических, фонетических особенностей каждого из стилей.
Умения: Применять лингвистическую терминологию в профессиональной деятельности; уметь дифференцировать различные функциональные разновидности иностранного языка.
Навыки: Интерпретировать языковые явления.
4-33 
General Linguistics ChD /EC    GL                                              2306 3   3   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: to acquaint with the basic tendencies of  linguistics development  in ХХ of century                                                                                                                     Content: Article of linguistics. Divisions of linguistics. Common and private linguistics. Language as system-structural education. Concept of the system and structure. Structural relations are in a language. Concept of level of language, basic language levels and units of the system of language, paradigm and hierarchical relations in a language. Concept of linguistic sign. Studies of F. de Sоssurа about a linguistic sign. Theoretical and applied linguistics. Language as special public phenomenon. Functions of language. Knowledge: Phonetic, lexical, grammatical system of foreign language, laws of word-formation; laws of functioning of language; system of functional styles of the studied foreign language, lexical, grammatical, phonetic features of each of styles
Ability: To apply linguistic terminology in professional activity; able to differentiate the different functional varieties of foreign language
Skills: by skills of analysis  of the use of phonetic, lexical, word-formation, grammatical norms of foreign language in the different situations of communication. 
4-33 
Негізгі шет тілінің теориялық курсы/                                                                                 Теоретический курс основного иностранного языка/                                                             Theoretical course of basic foreign language                                                    Лексикология                                                                                         КП/  ТК                                                          Lex                                    3307 7 45/45/65/17,5/37,5 6   Пререквизиттер:   Жалпы тіл білімі / Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Студенттердің лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми ой-өрісін тереңдету.                                                                                                                                                              Мазмұны:   Лексикалық бірліктің дамуының факторлары мен заңдылықтары, оның құрылымдық мағыналық және семантикалық ерекшеліктері, функционалдық сипаттамасы. Білімі: Шетел тілінің лексикологиясының, теориясының негізгі жағдайлары.
Біліктілігі: Теоретикалық білімдерді лингвистикалық құбылыстарды талдау процесінде және мәдениетаралық қарым-қатынаста қолдану.                                                                                                                             Дағдысы: Ойлау мәдениеті, талдау жасауға, ақпаратты жалпылауға қабілеттілік, ауызша және жазбаша тіл мәдениеті, қарым-қатынастың ресми нетралды және бейресми регистрларының ерекшеліктері.
4-33 
Лексикология     ПД/КВ Lex                                    3307 7 45/45/65/17,5/37,5 6   Пререквизиты: Общее языкознание/ Введение в межкультурную коммуникацию.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Углубление лингвистического, филологического и обшенаучного кругозора и дальнейшее расширение иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций обучаемого.                                                                                                                                                                     Содержание: Основные факторы и закономерности развития лексической единицы, её формально- смысловой и семантической особенностей, ее функционального характера. Знания: Знать основные положения теории лексикологии английского языка.                                                                                                                                                                                                                     Умения: Применять полученные теоретические знания в процессе анализа лингвистических явлений и в межкультурной коммуникации.                                                                                                                                                                           Навыки: Культура мышления, способность к анализу, обобщению информации, культура устной и письменной речи; основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения.                                                  4-33 
Lexicology ChD /EC    Lex                                   3307 7 45/45/65/17,5/37,5 6   Prerequisites:   General linguistics//Introduction to intercultural communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: Deepening of linguistic, philological and general science outlook and the further expansion of foreign language communicative and intercultural competencies of the student.                                                                                                                                                                            Content: The main factors and patterns of development of the lexical unit, its formal semantic and semantic features, functionality. Knowledge: Know the basic tenets of the theory of English lexicology.                                                                                                                                                                                                                     Ability: Apply their theoretical knowledge in the analysis of linguistic phenomena in intercultural communication.                                                                                                                                                                           Skills: Culture of thinking, the ability to analyze, compile information, culture of speech and writing; the main features of a formal, neutral and informal communication registers.                                                  4-33 
Ағылшын лексикасының семасиологиялық сипаттамасы КП/  ТК                                                          ALSS                   3307                        7   6   Пререквизиттер:   Жалпы тіл білімі / Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Пәнді меңгеру барысында студенттер практикалық және теориялық  білімдерін жалпылама кеңейтіп, ағылшын тілінің лексикалық негізі туралы түсінік қалыптастыру және ой өрісін тереңдету.                                                                                                                                                                                                Мазмұны: Семасиология (лексикалық  семантика), сөздің лексикалық мағынасын зерттеудегі оның алатын орны. Сөздің лексикалық мағынасын зерттеудегі әртүрлі әдістер (референттік, функционалдық). Сөздің лексикалық мағынасы ол тусінік орталығы іспеттес (сигнификат) және прагиатикалық конотация.  Білімі: Ағылшын тілінің теориялық лексикологиясының негізгі үрдісін білу.                                                                                                                                                                                                                                              Біліктілігі: Көркем мәтінді интерпретациялауда алынған білімді кеңінен пайдалану, қолдану. 
Дағдысы: Ойлау мәдениеті, талдау жасауға, ақпаратты жалпылауға қабілеттілік, ауызша және жазбаша тіл мәдениеті, қарым-қатынастың ресми нетралды және бейресми регистрларының ерекшеліктері.   
4-33 
Семасиологическая характеристика английской лексики ПД/КВ SHAL                     3307 7   6   Пререквизиты: Общее языкознание/ Введение в межкультурную коммуникацию.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: В ходе освоения дисциплины студенты должны обобщить и расширить знания, полученные при освоении пройденных практических и теоретических дисциплин; сформировать представления о фундаментальных основах лексической системы английского языка с учетом содержательной специфики предмета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Содержание: Семасиология (лексическая семантика), её роль в изучении лексического значения слова. Различные подходы в изучении лексического значения слова (референтный, функциональный). Лексическое значение слова как совокупность понятийного ядра (сигнификат) и прагматических коннотаций. Знания: Основных понятии семасиологической характеристики английского языка.                                                                                                                                                                                                                     Умения: Анализировать слова и тексты с точки зрения семасиологии.                                                                                                                                                                                                Навыки: Использования теоретических знании по курсу для решении профессиональных задач.                                                                         4-33 
Semasiological Characteristics of English Lexis ChD /EC    SChEL                     3307 7   6   Prerequisites:   General linguistics//Introduction to intercultural communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: During the development of the discipline, students should generalize and extend the knowledge gained during the development of the passed practical and theoretical subjects; generate ideas about the fundamentals of English lexical system, taking into account the specifics of the subject content.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Content: Semasiology (lexical semantics), its role in the study of the lexical meaning of the word. Different approaches in the study of the lexical meaning of the word (the reference, functional). The lexical meaning of the word as a set of conceptual nucleus (significatum) and pragmatic connotations. Knowledge: Know the basic tenets of the theory of English lexicology.                                                                                                                                                                                                                           Ability: Apply their theoretical knowledge in the analysis of linguistic phenomena in intercultural communication.                                                                                                                                                                                                                  Skills: Culture of thinking, the ability to analyze, compile information, culture of speech and writing; the main features of a formal, neutral and informal communication registers.                                                                                           4-33 
Елтану БП/  ТК                                                          Elt                                     2216 4 30/15/50/10/15 3   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:  Оқытылатын тіл елінің тарихи, экономикалық және мәдени реалийлерімен таныстыру.                                                                             Мазмұны: Оқып отырған тілдің елі туралы  жүйелі ғылыми ақпараттан  құралатын бұл пән студенттерді елдің тарихи және экономикалық ерекшеліктері, оның саяси құрылымы мен қазіргі мәдени өмірімен таныстырады.   Білімі: Әр ұлттық әдебиеттің тарихи ерекшелігін, оқытылатын тіл елінің тарихи, экономикалық және мәдени реалийлерін меңгеру, шет елдердің географиялық, тарихи және мәдени реалийлерінің ағылшын тіліне тән тілдік құбылыстарымен байланысы жөнінде түсінік қалыптастыру.                                                                                                                                                                          
Біліктілігі: Практикалық кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпаратты шығармашылық түрде қолдану, оқытылатын тіл елі мен өз елінің ұлттық мәдени ерекшелігі туралы түсініктер жүйесін меңгеру, тұлғаралық және бұқаралық қарым қатынастың ерекшеліктерін түсіну Дағдысы: Практикалық сабақтарда қозғалатын курстың мәселелері бойынша пікірталас жүргізу дағдыларын меңгеру
 
4-33 
Страноведение БД/КВ Str                                       2216 4 30/15/50/10/15 3   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Ознакомит студентов с историческими, экономическими и культурными реалиями страны изучаемого языка.                                                                                                                                                      Содержание: Курс представляет собой особую дисциплину с систематизированными научными данными о странах изучаемого языка знакомит студентов с особенностями исторического и экономического развития страны, с ее политическим строем    и     современной     культурной      жизнью.  Знания:  Исторического своеобразие каждой национальной литературы, исторические, экономические и культурные реалии страны изучаемого языка, иметь представление о связи географических, исторических и культурных реалий с языковыми явлениями, характерными для английского языка.                                                                                                            Умения: Творчески использовать информацию для решения практических профессиональных задач, овладеть системой представлений о национально-культурной специфике страны изучаемого языка и своей страны, понимать особенности межличностной и массовой коммуникации.
Навыки: Ведение дискуссии по проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях.
4-33 
Country Studies BD /EC    CS                                          2216 4 30/15/50/10/15 3   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To acquaint students with historical, economic and cultural realities of the country of the learned language.                                                                                                                                                                                 Content: The course represents special discipline with the systematized scientific data on the countries of the learned language acquaints students with features of historical and economic development of the country, with her political system and modern cultural life. Knowledge: Historical an originality of each national literature, historical, economic and cultural realities of the country of the learned language to have an idea of communication of geographical, historical and cultural realities with the language phenomena characteristic of English.                                                                                                                                                               Ability: To creatively use information for the solution of practical professional tasks, to seize system of ideas of national and cultural specifics of the country of the learned language and the country, to understand features of interpersonal and mass communication.
Skills: Conducting a discussion on the course problems which are mentioned on a practical training.
4-33 
Лингвоелтану БП/  ТК                                                                                                   Lin                                           2309 4   3   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:  Оқытылатын тіл елінің тарихи, экономикалық және мәдени реалийлерімен таныстыру.                                                                             Мазмұны: Оқып отырған тілдің елі туралы  жүйелі ғылыми ақпараттан  құралатын бұл пән студенттерді елдің тарихи және экономикалық ерекшеліктері, оның саяси құрылымы мен қазіргі мәдени өмірімен таныстырады.   Білімі: Әр ұлттық әдебиеттің тарихи ерекшелігін, оқытылатын тіл елінің тарихи, экономикалық және мәдени реалийлерін меңгеру, шет елдердің географиялық, тарихи және мәдени реалийлерінің ағылшын тіліне тән тілдік құбылыстарымен байланысы жөнінде түсінік қалыптастыру.                                                                                                                                                                          
Біліктілігі: Практикалық кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпаратты шығармашылық түрде қолдану, оқытылатын тіл елі мен өз елінің ұлттық мәдени ерекшелігі туралы түсініктер жүйесін меңгеру, тұлғаралық және бұқаралық қарым қатынастың ерекшеліктерін түсіну Дағдысы: Практикалық сабақтарда қозғалатын курстың мәселелері бойынша пікірталас жүргізу дағдыларын меңгеру
 
4-33 
Лингвострановедение БД/КВ Lin                                           2309 4   3   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Ознакомит студентов с историческими, экономическими и культурными реалиями страны изучаемого языка.                                                                                                                                                      Содержание: Курс представляет собой особую дисциплину с систематизированными научными данными о странах изучаемого языка знакомит студентов с особенностями исторического и экономического развития страны, с ее политическим строем    и     современной     культурной      жизнью.  Знания:  Исторического своеобразие каждой национальной литературы, исторические, экономические и культурные реалии страны изучаемого языка, иметь представление о связи географических, исторических и культурных реалий с языковыми явлениями, характерными для английского языка.                                                                                                            Умения: Творчески использовать информацию для решения практических профессиональных задач, овладеть системой представлений о национально-культурной специфике страны изучаемого языка и своей страны, понимать особенности межличностной и массовой коммуникации.
Навыки: Ведение дискуссии по проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях.
4-33 
Lingual Country Studies BD /EC    LCS                                               2309 4   3   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To acquaint students with historical, economic and cultural realities of the country of the learned language.                                                                                                                                                                                 Content: The course represents special discipline with the systematized scientific data on the countries of the learned language acquaints students with features of historical and economic development of the country, with her political system and modern cultural life. Knowledge: Historical an originality of each national literature, historical, economic and cultural realities of the country of the learned language to have an idea of communication of geographical, historical and cultural realities with the language phenomena characteristic of English.                                                                                                                                                               Ability: To creatively use information for the solution of practical professional tasks, to seize system of ideas of national and cultural specifics of the country of the learned language and the country, to understand features of interpersonal and mass communication.
Skills: Conducting a discussion on the course problems which are mentioned on a practical training.
4-33 
Теориялық фонетика БП/  ТК                                                          TF  4217 4   7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Лингвистикалық, мәдени-аралық коммуникативті және кәсіби адаптивті компетенцияларды қалыптастыру.                                                                                                                                                              Мазмұны: Фонетика ғылым ретінде.  Фонетиканың пәнің анықтау. Сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлері. Фонетикалық компонент: фонемалар және олардың аллофондары, фонемалар мен аллофондардың дистрибуциясы және сәйкестігі. Ағылшын тілінің артикуляционды базасы. Сөйлеу дыбыстардың фонологиялық аспектісі. Екпін тұралы түсінік және оның түрлері: қуаттық екпін, музыкалық екпін, сандық екпін және сапалық екпін. Бес компоненттердің өзара бірлігі ретінде интонацияның түсінігі.  Білімі: Фонетиканың пәні мен объектісі№ Лингвистикалық пәндер арасында фонетиканың орны, жалпы және жеке фонетика. Тарихи және сипаттау фонетика.                                                                        
Біліктілігі:Ағылшын және ана  тілінің дыбыстық құрамын анализдеу .  Ана тілінің ықпалын анықтау.                                                                                                        Дағдысы: теориялық білімді дұрыс дыбыстау үшін қолдану.

 
4-33 
Теоретическая фонетика    БД/КВ TF  4217 4   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формировании лингвистической, межкультурно-коммуникативной и профессионально-адаптивной компетенций.                                                                                                                                                  Содержание: Фонетика как наука. Определение предмета фонетики. Современные тенденции развития иноязычного произношения. Устные и письменные формы речи. Фонетический компонент: фонемы и их аллофоны, дистрибуция и сочетаемость фонем и их аллофонов. Артикуляционная база английского языка. Фонологический аспект звуков речи. Понятие словесного ударения и его виды: силовое, музыкальное, количественное и качественное.Определение интонации как совокупности и единства пяти компонентов: мелодического, высотного, фразоакцентного, темпорального, тембрального и ритма. Высотный компонент. Знания: Предмета  и объекта фонетики; место данной дисциплины в кругу лингвистических наук;  общей и частной фонетики; исторической и описательной фонетики; сравнительной  фонетики, ее роли в практике обучения произношению; современные тенденции развития английского произношения;
 Умения: Анализировать звуковой состав изучаемого и родного языков для выявления трудностей его усвоения и предупреждения интерферирующего влияния родного языка;                                                                                                                                                         Навыки: Практически использовать полученные теоретические знания для совершенствования произношения, а также при обучении иноязычному произношению в средней и высшей школах.                  
4-33 
Theoretical Phonetics BD /EC                                          TPh                                    4217 4   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: The formation of linguistic, intercultural-communicative and professionally-adaptive competences.                                                              Content: Phonetics as a science. Definition of the subject of phonetics. Modern trends in the development of foreign pronunciation. Oral and written forms of speech. Phonetic component: phonemes and their allophones, distribution and compatibility of phonemes and their allophones. Articulation base of the English language. Phonological aspect of speech sounds. The notion of verbal stress and its types: force, music, quantitative and qualitative. The definition of intonation as the totality and unity of the five components: melodic, altitude, phraseological, temporal, timbral and rhythm. High-altitude component. Knowledge:  The subject and object of phonetics; The place of this discipline in theLinguistics sciences; General and private phonetics; Historical and descriptive phonetics; Comparative phonetics, its role in the practice of teaching pronunciation; Modern trends in the development of English pronunciation;
 Ability: Analyze the sound composition of the studied and native languages ​​to identify the difficulties of its assimilation and prevent the interfering influence of the native language;                                                                                                                        Skills: Practically use the acquired theoretical knowledge to improve pronunciation, as well as when teaching foreign pronunciation in secondary and higher schools.
4-33 
Фонология БП/  ТК                                                          Fon 4217 4   7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Сөз дұрыс айтылуын оқыту, сөздер мен сөз тіркестерінің дыбыстарды ұштастыру ережелерін естіледі. сөз стресс, сызықша фонетикалық ерекшеліктерін, және оның барлық лингвистикалық ерекшеліктерін интонациясы, автоматтандыру әйтелеше дағдыларын, шеберліктерін тыңдау, оқыту элементтерін меңгеру теңестіру.                                                                                                                              Мазмұны: Жалпы, жеке, тарихи, сипаттамалы, салыстырмалы фонология. Сөйлеу аппараты. Фонологияның жалпы ұғымдары. Фонологиялық  мектепті жобалау және пайдалану. Сөйлеу мәнерлерінің айтылуы. Білімі: ағылшын тілінің әріптік-сандық сәйкестігі және оларды өзгерту, интонация және әуен.                                                                                                                     Біліктілігі: транскрипциясын және интонограммаларды жазу.                                                                                                                                     Дағдысы: Ағылшын тілінің фонологиялық шындықтарын қолдану. 4-33 
Фонология БД/КВ Fon 4217 4   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Развитие критического отношения к теоретическим основам отечественных и зарубежных языковедов. К различным подходам и направлениям в теории   фонологии.                                                                                                                                                                                                                                    Содержание: Общая, частная, историческая, описательная, сравнительная и прикладная фонология.Современные тенденции развития иноязычного произношения. Устройство и функционирование речевого аппарата человека.Основные понятия фонологии.Фонологические школы. Стили произношения, культура речи. Знания: Буквенно-звуковые соответствия английского языка и их варианты, интонацию и мелодику.                                                                                                            Умения:  Записывать транскрипции и интонограммы.                                               Навыки: Использования фонологических реалий английского языка.                      4-33 
Phonology BD /EC                                     Phon                            4217 4   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To develop a critical attitude to the theoretical foundations of Russian and foreign linguists. To various approaches and directions in the theory of phonology.                                                                                                                                      Content: General, private, historical, descriptive, comparative and applied phonology. Current trends in the development of foreign pronunciation. The device and functioning of human speech apparatus. Basic concepts of phonology. Phonological schools. Styles of pronunciation, culture of speech. Knowledge: Alphanumeric correspondence of the English language and their variants, intonation and melody.                                                                                                                                  Ability: Record transcriptions and intonograms.                                                                                             Skills: Using the phonological realities of the English language.                   4-33 
Теориялық грамматика                                                                                    КП/  ТК                                                          TG                                     4308 4 30/15/50/10/15 7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:  Шет тілінің грамматикалық қатарының маңызды заңдылықтарымен отандық және шетел лингвистердың теориялық концепциялары арқылы таныстыру.                                                                                                                            Мазмұны: Шет тілінің грамматикалық қатары.  Грамматиканың негізгі бөлімдері - морфология және синтаксис және олардың арақатынасы. Грамматикалық қатардың сипаттау әдістері. Сөз таптары және олардың классификациясы. Сөз таптарды ажырату проблемасы мен критерийлері. Сөз таптардың  грамматикалық санаттары. Етістік. Етістіктердің жіктелуі.  Грамматикалық санаттары шағы, түрі, райы, ырығы. Валенттіліктің теориясы: синтаксистік деңгейдің негізгі бірліктері: сөз тіркесі, сөйлем, мәтін, сөз тіркестердің синтаксистік бірлік ретінде сипаттаудың жалпы принциптері. Валенттіліктің ұғымы.  Білімі:Теориялық грамматикасының концептуалды жағдайын  және грамматикалық зерттеулердің негізгі әдістері.                                                                                                                                                                
Біліктілігі: Практикалық материалды анализдеп  қорытынды шығару, оның парадигматикалық және синтагматикалық қарым-қатынастарында қарастырылатын тілдің грамматикалық жүйесін дұрыс талдау;                                                                                                                                                                                                                                                                                      Дағдысы: Сөздікпен жұмыс жасау және мәтіннің грамматикалық талдауын жасау. 
 
4-33 
Теоретическая грамматика     ПД/КВ TG                                     4308 4   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формировании у студентов систематизированных знаний об особенностях грамматического строя изучаемого языка как единой целостной системы путем знакомства с теоретическими концепциями отечественных и зарубежных лингвистов.                                                                                                                                                    Содержание: Грамматический строй изучаемого языка. Основные разделы грамматики – морфология и синтаксис, их соотношение. Методы описания грамматического строя. Части речи, их классификация. Проблема и критерии выделения частей речи. Грамматические категории частей речи. Глагол. Классификация глаголов. Грамматические категории времени, вида, наклонения, залога. Теория валентности.Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст.Общие принципы описания словосочетаний как синтаксических единиц. Понятие валентности.Соотношение синтаксических и семантических структур в словосочетаниях различного типа.  Знания: Основные проблемы теоретической грамматики и методы грамматических исследований;
Умения: Самостоятельно делать выводы из наблюдений над фактическим материалом, правильно анализировать грамматическую систему изучаемого языка в ее парадигматическом и синтагматическом отношениях;
Навыки:  Работы со словарями, проводить всесторонний грамматический анализ текста на изучаемом языке.
                                                
4-33 
Theoretical Grammar ChD /EC    TG                                     4308 4   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To formulate in students systematic knowledge about the features of the grammatical structure of the language being studied as a single integrated system by getting acquainted with the theoretical concepts of domestic and foreign linguists.                                                                                                                           Content: The grammatical structure of the studied language. The main sections of the grammar are morphology and syntax, their correlation. Methods for describing the grammatical system. Parts of speech, their classification. The problem and criteria for distinguishing parts of speech. Grammatical categories of parts of speech. Verb. Classification of verbs. Grammatical categories of time, type, inclination, voice. The theory of valency. The main units of the syntactic level: the phrase, sentence, text. General principles of the description of word combinations as syntactic units. The concept of valency. The ratio of syntactic and semantic structures in word combinations of various types. Knowledge:  Basic problems of theoretical grammar and methods of grammatical research;
Ability: Independently draw conclusions from observations of factual material, correctly analyze the grammatical system of the language in question in its paradigmatic and syntagmatic relations;
Skills: Works with dictionaries, conduct a comprehensive grammatical analysis of the text in the studied language.
                                                
4-33 
Қазіргі ағылшын тілінің функционалды грамматикасы КП/  ТК                                                          KATFG     4311 4   7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Ауызша және жазбаша нысандарда грамматикалық дұрыс  сөйлеу дағдыларын студенттерде қалыптастыру.
Мазмұны: Зат есім. Артикль.   Indefinite, Continuous and Perfect өздік және ырықсыз етісте  . Модальды етістіктер. Инфинитив, Герундий, Есімше.
 
Білімі:  Өз ерекшеліктері ескере отырып, ағылшын тілінде  грамматикалық жүйені  біледі; Ол шетелдік сөйлеудің грамматикалық категорияларының жүйесін және жүзеге асырылуын, сондай-ақ тілін, сондай-ақ морфологиялық талдау әдістерін  біледі.
Біліктілігі: Зерттелген шет тілінің грамматикалық құрылымын анықтау дағдысы бар, грамматикалық талдау әдістерін қолдана алады.                                                                                                                              Дағдысы: Сөйлеу жағдайларда алған білімдерін қолдана білуі; нақты грамматиканы талдау және нақты грамматикалық ереже жүйелеу және жалпылау.
4-33 
Функциональная грамматика современного английского языка ПД/КВ FGSAYa      4311 4   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Сформировать у студентов навыки грамматически правильной английской речи в  устной и письменной формах.
Содержание: Имя существительное. Артикль. Времена группы  Indefinite, Continuous and Perfect  в действительном и страдательном  залогах. Модальные глаголы. Неличные формы глагола. (Инфинитив, Герундий, Причастие I,II). Инфинитивные, герундиальные и причастные обороты. Сослагательное  наклонение. Наречие.
 
Знания: Грамматические явления в системе английского  языка с учетом его специфики; знает грамматический строй изучаемого иностранного языка как систему и речевую реализацию грамматических категорий, а также способы морфологического анализа.
Умения: Применять полученные знания в речевых ситуациях; анализировать конкретный грамматический материал и систематизировать и обобщить то или иное грамматическое правило; выделять основное его значение.
Навыки: Определять грамматический строй изучаемого ИЯ, применять методы грамматического анализа.                                                                 
4-33 
Functional Grammar of Contemporary English Language ChD /EC      FGCEL                                  4311 4   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To develop the students' skills of grammatically correct English speech in oral and written form.
Content: Noun. Article. The times of the group Indefinite, Continuous and Perfect in real and passive voice. Modal verbs. Non-finite forms of the verb. (Infinitive, Gerund, Communion I, II). Infinitive, gerund and participial turns. Subjunctive mood. Adverb.
Knowledge:  Grammatical phenomena in the English language system, taking into account its specifics; Knows the grammatical structure of the foreign language being studied as a system and speech realization of grammatical categories, as well as the methods of morphological analysis.
Ability: Apply the acquired knowledge in speech situations; To analyze specific grammatical material and to systematize and generalize one or another grammatical rule; To allocate its basic value.
Skills: Determine the grammatical structure of the studied AI, apply methods of grammatical analysis.                                                          
4-33 
  Халықаралық деңгейлік тесттер                                                               КП/  ТК                                                          HDT                             3309 4 0/45/50/10/15 5   Пререквизиттер: Мектеп курсы    Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Cөйлеу практикасы Мақсаты:   Студенттердің халыаралық деңгейлік тестке дайындалу және оны тапсыру үшін қажетті жазу,оқу,тыңдау және сөйлеу дағдыларын халықаралық талаптарға сай қалыптастыру. Грамматиканы оқу,сөздік қорды кеңейту, жазу дағдыларын жетілдіру.
Мазмұны:  Халықаралық тесттерге кіріспе және тесттермен танысу.Тесттердің форматы(IELTS,TOEFL,FCE,CAE,CPE,PET,TOEIC). Жазудың,оқудың,тыңдаудың және сөйлеудің жалпы стратегиялары.  Мәтінді оқудың жалпы стратегиялары.  Сөйлеудің жалпы стратегиялары.Мәтінді жазудың жалпы стратегиялары.   Сөйлеуді дамыту.Тыңдауды дамыту.Оқу дағдысын дамыту.
Білімі: Ағылшын тілінің грамматикасын халықаралық тесттер көлемінде білу,ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгеруге лайық сөздер мен сөз тіркестерін білу,ірі көлемдеге ақпараттармен жұмыс істеудің принциптерін білу                                                                                                                           Біліктілігі:  Лексикалық және грамматикалық мәселелерді білу;негізгі тақырыптарды ақпараттардың үлкен көлемінде анықтау;
 ақпаратты аналитикалық тұрғыда бағалау; тест тапсырмаларын тез және эффективті орындау.
Дағдысы:
Әр түрлі акценттегі сұхбаттаушылармен сөйлесе алу,жаза алу және оларды тыңдай алу.
4-33 
  Международные уровневые тесты ПД/КВ MUT                               3309 4 0/45/50/10/15 5   Пререквизиты:  Школьный курс Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи Цель: Формирование у студентов навыки аудирования  и чтения в объеме международных требований, изучении грамматики, расширение словарного запаса, совершенствование навыков письма.
Содержание: Введение и ознакомление с международными тестами. Формат тестов(IELTS,TOEFL,FCE,CAE,CPE,PET,TOEIC). Общие стратегии аудирование.Общие стратегии чтения текста. Общие стратегии говорения.Общии стратегии написания текста.  Развитие говорения.Развитие аудирования.Развитие навыков чтения.
Знания: Грамматику английского языка в объеме международных уровневых тестов, слова и выражения, характерные для высшего уровня изучения английского языка, основные принципы работы с большими объемами информации;
Умения: Решать лексические и грамматические задачи; определять основные темы в большом объеме информации;
аналитически оценивать информацию;выполнять задания теста быстро и эффективно.
Навыки: Аудирования, говорение и письмо  англоязычной речи в естественных условиях, с различными акцентами;
 
4-33 
  International Level Tests ChD /EC    ILT                                   3309 4 0/45/50/10/15 5   Prerequisites: School course.                     Postrequisites: Practice or oral and written speech/ Speech practice Aim: Formation at students skills of audition and reading in volume of the international requirements, studying of grammar, expansion of a lexicon, improvement of writing skills..
Соntent: Introduction and acquaintance with the international tests. Format of tests (IELTS,TOEFL,FCE,CAE,CPE,PET,TOEIC). General strategy audition. General strategy of reading text. General strategy of speaking. Obshchiya of the strategy of writing of the text. Development of speaking. Audition development. Development of skills of reading.
Knowledge: The English grammar in volume of the international-level tests, the word and the expression characteristic of the highest level of studying of English, the basic principles of work with large volumes of information.
Ability: To solve lexical and grammatical problems; to define the main subjects in the large volume of information;
to analytically estimate information; to perform test questions quickly and effectively.
Skills: Auditions, speaking and the letter of the English-language speech under natural conditions, with various accents;
 
4-33 
  Стандартталған тесттер (РЕТ)                                                    КП/  ТК                                                          ST                                    1217 4 0/45/50/10/15 5   Пререквизиттер: Мектеп курсы    Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Cөйлеу практикасы Мақсаты:   Студенттердің жазу,оқу,тыңдау және сөйлеу дағдыларын халықаралық талаптарға сай қалыптастыру. Грамматиканы оқу,сөздік қорды кеңейту, жазу дағдыларын жетілдіру.
Мазмұны:  Халықаралық тесттерге кіріспе және тесттермен танысу.Тесттердің форматы(РЕТ). Жазудың,оқудың,тыңдаудың және сөйлеудің жалпы стратегиялары.  Мәтінді оқудың жалпы стратегиялары.  Сөйлеудің жалпы стратегиялары.Мәтінді жазудың жалпы стратегиялары.   Сөйлеуді дамыту.Тыңдауды дамыту.Оқу дағдысын дамыту.
Білімі: Ағылшын тілінің грамматикасын халықаралық тесттер көлемінде білу,ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгеруге лайық сөздер мен сөз тіркестерін білу,ірі көлемдеге ақпараттармен жұмыс істеудің принциптерін білу                                                                                                                           Біліктілігі:  Лексикалық және грамматикалық мәселелерді білу;негізгі тақырыптарды ақпараттардың үлкен көлемінде анықтау;
 ақпаратты аналитикалық тұрғыда бағалау; тест тапсырмаларын тез және эффективті орындау.
Дағдысы:
Әр түрлі акценттегі сұхбаттаушылармен сөйлесе алу,жаза алу және оларды тыңдай алу.
4-33 
  Стандартизированные тесты (РЕТ)   ПД/КВ ST                                    1217 4 0/45/50/10/15 5   Пререквизиты:  Школьный курс Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи Цель: Формирование у студентов навыки письма, чтения, аудирования  и говорения в объеме международных требований, изучении грамматики, расширение словарного запаса, совершенствование навыков письма.
Содержание: Введение и ознакомление с международными тестами. Формат тестов(РЕТ). Общие стратегии письма, чтения, аудирования  и говорения. Общие стратегии чтения текста. Общие стратегии говорения.Общии стратегии написания текста.  Развитие говорения.Развитие аудирования.Развитие навыков чтения.
Знания: Грамматику английского языка в объеме международных уровневых тестов, слова и выражения, характерные для высшего уровня изучения английского языка, основные принципы работы с большими объемами информации;
Умения: Решать лексические и грамматические задачи; определять основные темы в большом объеме информации;
аналитически оценивать информацию;выполнять задания теста быстро и эффективно.
Навыки: Аудирования, говорение и письмо  англоязычной речи в естественных условиях, с различными акцентами;
 
4-33 
  Standartized Tests (РЕТ) ChD /EC    ST                                    1217 4 0/45/50/10/15 5   Prerequisites: School course.                     Postrequisites: Practice or oral and written speech/ Speech practice Aim: Forming students' writing, reading, listening and speaking skills in the scope of international requirements, studying grammar, expanding the vocabulary, improving writing skills.
Соntent:Introduction and familiarization with international tests. The format of the tests (РЕТ). General strategies for writing, reading, listening and speaking. General strategies for reading text. Common strategies for speaking. Community strategies for writing text. Development of speaking. Development of auditing.Development of reading skills.
Knowledge: Grammar of English in the scope of international level tests, words and expressions characteristic of the highest level of learning English, the basic principles of working with large volumes of information;
Ability: To solve lexical and grammatical problems; Identify the main topics in a large amount of information;
Analyze information, perform test tasks quickly and efficiently.
Skills:Listening, speaking and writing English-speaking speech in vivo, with different accents;
 
4-33 
  Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы БП/  ТК                                                          AZhSP 2218 4 0/45/50/10/15 3   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Жалпы мәдени даму қалыптастыру және білім беру қызметінің барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кәсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, әңгіме жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі және т.б.
Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мәдени және тілдік айырмашылықтар; монолог және диалог есептілігін құрылыс грамматикалық және фонетикалық ережелері; федералды мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас талабына сай орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
Дағдыcы: Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін командалық, оларға ағылшын тілін белсенді агенттер ұстап, студенттердің ынтымақтастықты ұйымдастыру.
4-33 
  Практика устной и письменной речи БД/КВ PUPR                                 2218 4   3   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете ,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-познавательного общения, социально-культурного общения, сфера профессионально-трудового общения.
 
Знание:   Основных культурных и языковых отличии национальных вариантов английского языка;  грамматических и фонетических правил  построения монологического и диалогического высказывания; английского языка в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  самостоятельно совершенствовать уровень владения английским языком; реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса на английском языке.
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность средствами английского языка.
4-33 
  Oral and Written Speech Practice BD /EC    OWSP                                   2218 4   3   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.
Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national variants of the English language; grammatical and phonetic rules for constructing a monologic and dialogical utterance; English language within the requirements of federal state educational standards and basic general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural interaction; independently improve the level of English; to implement educational programs on academic subjects in accordance with the requirements of educational standards; to interact with participants in the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize cooperation of students, support their activity in English.
4-33 
  Сөйлеу практикасы БП/  ТК                                                          SP 2218                                    4   3   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Тіл білімінің алдыңғы  деңгейіне   жету үшін студенттерді  сөйлеу қызметінің   төрт түрін: оқу, жазу, тыңдау және   сөйлесу дағдыларын  әрі қарай қалыптастыру.                                                                                                                                                                                          Мазмұны: Жанұя. Неке. Жаңадан құрылған отбасы мәселелері. Мамандық таңдау. Менің болашақ мамандығым.
Денсаулық және салауатты өмiр салты. Спорт. Өмір салты.
Бұқаралық ақпараттар құралдары
 
Білімі: Оқытылатын шет тілінің  лексикалық,  грамматикалық және фонетикалық  құрылымын практика жүзінде білу, оқытылатын шет тілі елінің мәдениеті туралы  мәдениеті туралы білу. 
Біліктілігі: Тілдік және тілдік емес құралдардың жағдайға сәйкес қарым қатынас мақсаттарын жүзеге асыру.                                                                                                   Дағдысы: Шет тілінде мәдениетаралық қарым қатынас жасау, курста оқыған тақырыпқа, қарым қатынас саласы мен жағдайатына сәйкес ауызша, жазбаша дағдыларды практика  жүзінде меңгеру.     
4-33 
  Практика речи БД/КВ PR  2218 4   3   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Дальнейшее формирование навыков четырех видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения для достижения овладения студентами европейского продвинутого языкового уровня.                                                                                                                                       Содержание:  Семья. Брак. Проблемы молодой семьи.
Выбор карьеры. Моя будущая профессия
Здоровье и здоровый образ жизни. Спорт. Образ жизни.Средства массовой информации.
Знания: Лексического, грамматического и фонетического строя изучаемого иностранного языка, знания о культуре страны изучаемого языка.
Умения: Реализовать коммуникативные намерения уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми средствами.                                                                                                                                                                     Навыки: Межкультурное общения на иностранном языке, практическое владение устной и письменной речью в пределах изучаемой на курсе тематики, в соответствии со сферой и ситуациями общения.
4-33 
  Speech Practice BD /EC    SP                                                  2218 4   3   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To further develop the skills of four types of speech activity: reading, writing, listening and speaking to achieve mastery of students of the European advanced language level.                                                                                                                        Content: Family. Marriage. Problems of a young family.
Career choice. My future profession
Health and a healthy lifestyle. Sport. Lifestyle Media.
Knowledge: Lexical, grammatical and phonetic structure of the studied foreign language, knowledge of the culture of the country of the studied language.
Ability: Implement communicative intentions with appropriate linguistic and non-linguistic means in this situation.                                                                                                                 Skills: Intercultural communication in a foreign language, practical possession of oral and written speech within the subject studied in the course, in accordance with the sphere and situations of communication.
4-33 
  Тілді академиялық мақсатта оқыту БП/  ТК                                                          TAMO                                3219 4 0/45/50/10/15 5   Пререквизиттер: Мамандандырылған кәсіби шетел тілі/ Арнайы мақсатқа бағытталған шетел тілі Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:  Шетел тілін оқу құралы ретінде меңгеру және ғылыми академиялық қарым қатынас негіздерін меңгеру.                                                                                                                                                    Мазмұны:  Білімді байыту және ғылыми дүниетанымды кеңейту, қарым-қатынас процесін терең түсіну, оқу, оқу-ғылыми    практикалық дағдыларға ие болу.Академиялық қатынас.Қатынас жасаудың концептуалды моделі. Қарым-қатынас процесстер элементтерінің сипаттамасы: хабар (қатынас), мағлұматты (хабарды) жіберуші-алушы, кодтау-кодты шешу, канал, шуыл, кері байланыс, қарым-қатаныс контексті, қарым-қатаныс нәтижесі (тиімділігі). Академиялық қатынас ұғымы. Академиялық ортадағы элементтер сипаттамасы: жіберуші, алушы, мәтін/ дискурс, қарым-қатынас контексті, қарым-қатынас тиімділігі. Сыни талдау мен дәлел (аргументация) тәсілдері; цитаттар, статистикалық деректер, мысалдар, анықтамалар, салыстыру, салғастыру, толыктыру, жүйелеу, топтастыру, кепілдеме (сипаттама).                                                                                                                               Білімі: Ғылыми стильдің ерекшеліктері мен оларды оқу және ғылыми академиялық қарым қатынас саласында жүзеге асыру тәсілдерін, академиялық қарым қатынас мәдениетінің ерекшеліктерін, оқытылатын тіл елінің академиялық ортасында сөйлеу этикетінің ұлттық мәдени ерекшелігін,  академиялық қарым қатынас мәдениетінің ерекшеліктерін, оқытылатын тіл елінің академиялық ортасында сөйлеу этикетінің ұлттық мәдени ерекшелігін білу керек.                                                                                                 
Біліктілігі: Теориялық тұжырымдамалар мен деректі мәліметтерді талдау, олардың негізінде салғастыру, жалпылау жүргізе білу, түсіндіру, дәлелдеу, өзіндік пікірді нақтылы, логикалық түрде және айқын жеткізу арқылы дәйектеу, қарсыластың пікіріне көңіл бөлу, пікірлермен алмасу.                                                                                           Дағдысы: Академиялық қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формалары бойынша дағдыларды қалыптастыру: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу
 
4-33 
  Язык для академических целей БД/КВ YaAC                                   3219 4 0/45/50/10/15 5   Пререквизиты: Специализированный прфессиональный иностранный язык/ Язык для специальных целей Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Овладение иностранным языком как средством учебного и научного академического  общения.
Содержание:  Академическое общение. Характеристика элемент процесс коммуникации сообщение, отправитель-получатель сообщения,кодирование-декодирование,канал,шумы,обратная связь, контекст коммуникации, эффект коммуникации.      Личностные характеристика коммуникантов:ролевой статус, уровень образования профессиональная  и исследовательская сфера деятельности, возраст, пол, характер и пр. Личность автора: когнитивные ресурсы, мировоззрение ценности и представления критическое мышление, стиль общения, языковая и речевая компетенция, креативность характер самосознания, самовыражения и самооценки. Позиция автора, его точка зрения цель и намерения.    Особенности научного текста/дискурса. Жанровые разновидности аналитических речевых произведений. Культура научной речи. Понятие языковой и речевой нормы.Речевой этикет национально- культурная специфика речевого поведения в академической среде.
Знания: Особенности научного стиля и способы их реализации в сфере учебного и научного академического общения, особенности культуры академического общения, национально-культурную специфику речевого этикета в академической среде страны изучаемого языка, особенности культуры академического общения, национально-культурную специфику речевого этикета в академической среде страны изучаемого языка.
Умения: Анализировать теоретические концепции и фактические данные, проводить на их основе сопоставления, обобщения, творчески использовать теоретические положения для решения практических задач, выдвигать гипотезу, формулировать и выражать собственное мнение по актуальным проблемам науки и практики в сфере профессиональной деятельности, интерпретировать, доказывать, аргументировать собственную точку зрения на основе определенности, логичности.                                                                                                            Навыки: Формирование навыков в устной и письменной форме академического общения: чтение, письмо, слушание, речь.
4-33 
  Language for Academic Purposes BD /EC    LAP                                       3219 4 0/45/50/10/15 5   Prerequisites:  Language for Specific Purposes/Specialized Professional Foreign Language Postrequisites:State exam on speciality. Aim: Acquisition of a foreign language as means of educational and scientific academic communication.
Content: Academic communication. Characteristic element communication process message, sender recipient of the message, coding decoding, channel, noise, feedback, communication context, effect of communication. Personal characteristic kommunikantov:rolevy status, education level professional and research field of activity, age, sex, character and so forth. Identity of the author: cognitive resources, outlook of value and representation critical thinking, style of communication, language and speech competence, creativity nature of consciousness, self-expression and self-assessment. Author's position, his point of view purpose and intentions. Features of the scientific text / discourse. Genre kinds of analytical speech works. Culture of the scientific speech. Concept of language and speech norm. Speech etiquette national cultural specifics of speech behavior in the academic environment.
Knowledge: Features of the scientific style and ways of their implementation in the field of academic and academic communication, the features of the culture of academic communication, the national and cultural specificity of speech etiquette in the academic environment of the country of the language being studied, the features of the culture of academic communication, the national and cultural specifics of speech etiquette in the academic environment of the country studied language.
Ability: Analyze theoretical concepts and factual data, use comparisons and generalizations on their basis, creatively use theoretical positions to solve practical problems, put forward a hypothesis, formulate and express one's own opinion on actual problems of science and practice in the field of professional activity, interpret, prove, argue own point of view on the basis of certainty, logic.                                                                                                                                        Skills: Forming skills in oral and written academic communication: reading, writing, listening, speaking.
 
4-33 
  Шеттілдік академиялық жазу  БП/  ТК                                                          ShAZh 3219 4   5   Пререквизиттер: Мамандандырылған кәсіби шетел тілі/ Арнайы мақсатқа бағытталған шетел тілі Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Шет тіліндегі коммуникативтік құзыреттілігінің қалыптастыру,
қажетті және нақты мақсаттары, жағдайды және ауызша қарым-қатынас тапсырмалар лингвистикалық ресурстарды жатқызуға студенттерге дағдыларын дамытуды көздейді мәдениаралық қарым-қатынас, жазбаша процесінде коммуникативтік міндеттерді шешеді.
Мазмұны: Сілтеме журналистік мәтіндер: жаңалықтар есептер, сараптамалық мақалалар мен басқа да рефераттау және ғылыми мәтіндерді аннотация  түрлері тезистері. Тезистерді қабылдау. Тезистері. Шетел тілінде әдебиеттер тізімі жасау. Академиялық эссе. Шет тілінде ғылыми жұмыс. Шет тілінде ғылыми жұмыс (магистрлік диссертация) тезистері.
Білімі:  Талқылау барысында халықаралық байланыс  процесінде ақпарат алмасу әдістері мен формалары, конгрестер, елдің әлеуметтік-мәдени,  ұлттық мәдениетін қол жеткізу елдің тілін, байланыс актілерде ана динамиктер ауызша емес мінез-, шындығына мен дәстүрлерін оқығаны.
Біліктілігі:  Тіл материалдық және кәсіби білім, дағды, лингвистикалық және мәтінмәндік болжамдарға зерттеу негізінде ұсынылған жағдайға сәйкес коммуникациялық және мәдени барабар монолог дайындамай мәлімдеме салу.
Дағдыcы: Ана тілі материалдық және кәсіби білім, дағды, лингвистикалық және мәтінмәндік болжамдарға зерттеу негізінде ұсынылған жағдайға сәйкес коммуникативтік және мәдени барабар монолог дайындамай мәлімдеме салу.
4-33 
  Иноязычное академическое письмо БД/КВ IAP 3219 4   5   Пререквизиты: Специализированный прфессиональный иностранный язык/ Язык для специальных целей Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции,
необходимой и достаточной для решения студентами коммуникативных задач в процессе письменного межкультурного общения, что предполагает развитие умений соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями и задачами речевого общения.
Содержание: Реферирование публицистических текстов: новостных сообщений, аналитических статей и др. Реферирование и аннотирование научных текстов. Виды рефератов. Оформление рефератов. Тезисы. Оформление библиографического списка на иностранном языке. Академическое эссе. Научная работа на иностранном языке. Реферат научной работы( магистерской диссертации) на иностранном языке.
Знания:  Приемов  и форм обмена информацией в процессе международных контактов, в ходе дискуссий на совещаниях, конгрессах социокультурный фон стран изучаемого языка, невербальное поведение носителей языка в актах коммуникации, реалии и традиции стран, достижения национальной культуры
Умения: Строить высказывание без предварительной подготовки коммуникативно и культурологически адекватно монологическое в соответствии с предложенной ситуацией, опираясь на изученный языковой материал и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Навыки: Применения  монологического и диалогического высказывания и различными приемами зарубежных специалистов.
 
4-33 
  Foreign Language Academic Writing BD /EC    FLAWr 3219 4   5   Prerequisites:  Language for Specific Purposes/Specialized Professional Foreign Language Postrequisites:State exam on speciality. Aim: Forming of students in a foreign communicative competence,necessary and sufficient for solving students' communicative tasks in the process of written intercultural communication, which implies the development of skills to relate language resources to specific goals, situations and tasks of verbal communication.
Content: Abstracting of journalistic texts: news reports, analytical articles, etc. Abstracting and annotating scientific texts. Kinds abstracts. Registration of abstracts. Theses. Registration of a bibliographic list in a foreign language. Academic essay. Scientific work in a foreign language.
Abstract of scientific work (master's thesis) in a foreign language.
Knowledge: The methods and forms of information exchange in the process of international contacts, during discussions at meetings, congresses, the sociocultural background of the countries of the studied language, the non-verbal behavior of native speakers in acts of communication, the realities and traditions of countries,
Ability: To construct an utterance without preliminary preparation communicatively and culturologically adequately monologic in accordance with the proposed situation, relying on the learned linguistic material and professional knowledge, language and contextual guessing skills.
Skills: Applications of monologic and dialogical utterances and various techniques of foreign specialists.
4-33 
  Екінші шетел тілі  (В2)                                                                                                          БП/  ТК                                                          EShT(B2) 3220 5   5   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Еуропалық тіл білімінің алдыңғы деңгейін меңгеруге  студенттерді  сөйлеу қызметінің   төрт түріне: оқу, жазу, тыңдау және   сөйлесу дағдыларын әрі қарай қалыптастыру                                                                                                                                          Мазмұны:  1. Жанұя. 2. Неке. Жаңадан құрылған отбасы мәселелері.
2. Мамандық таңдау. Менің болашақ мамандығым.
3. Денсаулық және салауатты өмiр салты. Спорт. Өмір салты.
4. Бұқаралық ақпараттар құралдары.
 
 Білімі: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық және грамматикалық, сөздік құрылысы  тәжірибе сабақтарында  тереңдетіледі және жетілдіріледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Біліктілігі: Оқытушының кәсіби қызметіне қажетті  оқытылатын курс көлемінде ауызша және жазбаша  тілде сөйлей білу  іскерліктері мен дағдылары жетілдіріледі.
Дағдысы: Шетел тілінің  сәйкес тілдің барлық 4 аспектісі бойынша: оқу, жазу, түсіну және сөйлеу
4-33 
  Второй  иностранный язык   (В2) БД/КВ VIYa(B2) 3220 5   5   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Развивать навыки учащихся на четырех уровнях обучения по европейскому стандарту: чтение, аудирование,говорение,письмо.                                                                                                                                     Содержание: 1. Семья. 2. Брак. Проблемы новой семьи.
2. Выбор профессии. Моя будущая профессия.
3. Здоровье и здоровый образ жизни. Спорт. Образ жизни.
4. Средства массовой информации.
Знание: Фонетическое и грамматическое обучение иностранным языкам и построение словарного запаса углубляются и совершенствуются на практике.
Умения: Усовершенствование  навыков свободно говорить на устном и письменном языке,которые требуется в профессиональной деятельности учителя.
Навыки: все четыре аспекта иностранного языка в соответствии с языком: чтение, письмо, понимание и говорение.
4-33 
  The Second Foreign Language   (B2)  BD /EC    SFL(B2)                                 3220 5   5   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To develop students' skills at four levels of learning according to the European standard: reading, listening, speaking, writing.                                                                                                                                                     Content: 1. Family. 2. Marriage. The problems of the new family.
2. Choice of profession. My future profession.
3. Health and a healthy lifestyle. Sport. Lifestyle.
4. Mass media.
Knowledge: Phonetic and grammatical training in foreign languages and vocabulary building are deepened and improved in practice.
Ability: Improvement of skills to speak fluently in spoken and written language, which is required in the professional activity of the teacher.
Skills: All four aspects of a foreign language in accordance with the language: reading, writing, understanding and speaking.
4-33 
  Екінші шетел тілінің практикалық курсы                                                                                                                                                                                             БП/  ТК                                                          EShTPK  3220                             5   5   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Еуропалық тіл білімінің алдыңғы деңгейін меңгеруге  студенттерді  сөйлеу қызметінің   төрт түріне: оқу, жазу, тыңдау және   сөйлесу дағдыларын әрі қарай қалыптастыру                                                                                                                                          Мазмұны:  1. Жанұя. 2. Неке. Жаңадан құрылған отбасы мәселелері.
2. Мамандық таңдау. Менің болашақ мамандығым.
3. Денсаулық және салауатты өмiр салты. Спорт. Өмір салты.
4. Бұқаралық ақпараттар құралдары.
 
 Білімі: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық және грамматикалық, сөздік құрылысы  тәжірибе сабақтарында  тереңдетіледі және жетілдіріледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Біліктілігі: Оқытушының кәсіби қызметіне қажетті  оқытылатын курс көлемінде ауызша және жазбаша  тілде сөйлей білу  іскерліктері мен дағдылары жетілдіріледі.
Дағдысы: Шетел тілінің  сәйкес тілдің барлық 4 аспектісі бойынша: оқу, жазу, түсіну және сөйлеу
4-33 
  Практический курс второго  иностранного языка БД/КВ PKVIYa    3220 5   5   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Развивать навыки учащихся на четырех уровнях обучения по европейскому стандарту: чтение, аудирование,говорение,письмо.                                                                                                                                     Содержание: 1. Семья. 2. Брак. Проблемы новой семьи.
2. Выбор профессии. Моя будущая профессия.
3. Здоровье и здоровый образ жизни. Спорт. Образ жизни.
4. Средства массовой информации.
Знание: Фонетическое и грамматическое обучение иностранным языкам и построение словарного запаса углубляются и совершенствуются на практике.
Умения: Усовершенствование  навыков свободно говорить на устном и письменном языке,которые требуется в профессиональной деятельности учителя.
Навыки: все четыре аспекта иностранного языка в соответствии с языком: чтение, письмо, понимание и говорение.
4-33 
  Practical Course of the Second Foreign Language       BD /EC    PCSFL                                    3220 5   5   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To develop students' skills at four levels of learning according to the European standard: reading, listening, speaking, writing.                                                                                                                                                     Content: 1. Family. 2. Marriage. The problems of the new family.
2. Choice of profession. My future profession.
3. Health and a healthy lifestyle. Sport. Lifestyle.
4. Mass media.
Knowledge: Phonetic and grammatical training in foreign languages and vocabulary building are deepened and improved in practice.
Ability: Improvement of skills to speak fluently in spoken and written language, which is required in the professional activity of the teacher.
Skills: All four aspects of a foreign language in accordance with the language: reading, writing, understanding and speaking.
4-33 
  Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі БП/  ТК                                                          BAKT                             4221 4 0/45/50/10/15 7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:Шет тілін оқыту үдерісінде оқитын тілдің елдің саяси және мәдени өміріндегі тілдің құрылымдық, грамматикалық және лексикалық аспектілерін қалыптастыру.
Мазмұны: Бұл курс медиа тілінің сипатын анықтайтын идеология, саясат, риторика, сөйлеу мәдениеті, әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, журналистика сынды тарулардан тұрады. Бұл Арнайы курс шеңберінде  студенттерге медиа мәтіндер тілін оқудың пәнаралық сипаты негізделе отырып туралы ақпарат беріледі.
 
Білімі: БАҚ материалдарының лингвистикалық ерекшеліктеріне ие болу, түпнұсқалық мазмұнның әлеуметтік-саяси мәтіндерінде жұмыс істеу.
Біліктілігі: Бұқаралық ақпарат құралдарының аутентикалық мәтіндерін, аудио және бейне материалдарын талдау және пікір жазу.
Дағдысы: Коммуникативтік әрекеттің интерактивті формалары (диалог, монолог, пилюль, пікірталас, пікірталас, конференция) бойынша сын ойлауды қалыптастыру.
4-33 
  Язык масс-медиа БД/КВ YaMM 4221 4 0/45/50/10/15 7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование у студентов структурных, грамматических и лексических аспектов языка в сфере политической и культурной жизни страны изучаемого языка в процессе обучения иностранному языку.                                                                                                                                                                                   Содержание:Этот курс включает в себя такие идеологии, как политика, риторика, речевая культура, социальная лингвистика, психолингвистика, журналистика, которые определяют характер СМИ. Этот специальный курс предоставляет студентам информацию о междисциплинарном характере чтения медиа-текстов.. Знания:  Владение языковыми особенностями материалов средств массовой информации, работа над общественно политическими текстами аутентичного содержания.
Умения: Aнализировать и комментировать содержание аутентических текстов, аудио и видео материалов средств массовой информации
Навыки: Формирование критического мышления в рамках интерактивных форм коммуникативной деятельности (диалог, монолог, полилог, дебаты, дискуссия, конференция). 
4-33 
  Language of Mass Media BD /EC    LMM                               4221 4 0/45/50/10/15 7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: Forming students' structural, grammatical and lexical aspects of language in the political and cultural life of the country of the studied language in the process of teaching a foreign language.                                                                                                             Content:  This course includes such ideologies as politics, rhetoric, speech culture, social linguistics, psycholinguistics, journalism, which determine the nature of the media. This special course provides students with information about the interdisciplinary nature of reading media texts. Knowledge: Possession of linguistic features of media materials, work on socially political texts of authentic content.
Ability: Analyze and comment on the content of authentic texts, audio and video materials of the media.
Skills: Creation of critical thinking in the framework of interactive forms of communicative activity (dialogue, monologue, polylogue, debate, discussion, conference).
4-33 
  Қоғамдық саяси лексика                                                                       БП/  ТК                                                          KSL 4221 4   7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Газет-журналдардың қоғамдық-әлеуметтік қызметін сонымен қатар қоғамдық пайдалы лексика элементтері аса өзгергіш, құбылмалы екендігін ажырата білу.                                                                                                                                                                          Мазмұны: Заманауи бұқаралық акпарат. Сөйлеудың функциялары. Қарым – қатынас түрлері. Ауызша және жазбаша сөйлеу. Бұқаралық акпарат түрлері.Интернет және бұқаралық акпарат. Мақалалардың түрлері. Жаңалықтарды хабарлау тәсілдері. Аналитикалық қаржы прессасы және оның синтаксистық ұйымдастырылуы. Бұқаралық акпараттың мәтіні және оның құрылысы. Газет мақаласының тақырыбы. Тақырыптың синтаксистік ерекшеліктері. Жарнама мәтінің ерекшеліктері оның мақсаты. Жарнама түрлері. Білімі: Баспасөз тілінің стильдік, грамматикалық ерекшеліктерін айту; мақаланың тақырыбы арқылы оның негізгі ойын болжалдау; мақаланың негізгі ойын анықтау;
Біліктілігі:Мерзімді баспасөз тілдік материалды оқып түсіну; мәтіннің мазмұнын толық түсіну (кейбір детальдарға/фактілерге байланысты сұрақтарға жауап беру, негізгі ойды жанамадан айыра білу.)
Дағдысы: Мақаладағы проблема жайында өз көзқарасын қалыптастыру;  арнайы әдебиет және  сөздікпен жұмыс істей алуын көрсету.
 
4-33 
  Общественно-политическая  лексика      БД/КВ                                        OPL                                                                                  4221 4   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Знать общественно-общественную деятельность газет и журналов, а также различать элементы  меняющуюся социально полезной лексики .                                                                                                                 Содержание: Современные медиа. Функции речи. Виды общения. Практика устной и письменной  речи. Типы СМИ. Интернет и СМИ. Типы статей. Методы передачи информации. Аналитическая финансовая пресса и ее синтаксическая организация. Текст массовой информации и ее структура. Название статьи в газете. Синтаксические особенности темы. Особенности рекламного текста и  его  цель. Типы рекламы. Знания: Стилистические, грамматические особенности прессы; предсказание его основной игры через тему статьи; Определение основной мысли статьи;
Умения: Читать и понимать периодические материалы для прессы; Понимание содержания текста (чтобы ответить на некоторые вопросы / подробности о фактах, провести различие между основными моментами истории).
Навыки: Формирование точки зрения проблемы в статье; работа с специальной литературой и словарем.
4-33 
  Social and Political Lexis BD /EC    PL                                           4221 4   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Purpose: To know the public and social activities of newspapers and magazines, as well as to distinguish elements of a changing socially useful vocabulary.                                                                                                                                      Content: Contemporary Media. Speech functions. Types of communication. Practice of oral and written speech. Types of media. Internet and the media. Types of articles. Methods of information transfer. Analytical financial press and its syntactic organization. The text of the mass media and its structure. The title of the article in the newspaper. Syntactic features of the theme. Features of the advertising text and its purpose. Types of advertising. Knowledge: Stylistic, grammatical features of the press; prediction of his main game through the topic of the article; Definition of the main idea of the article;
Ability: To read and understand periodical materials for the press; Understanding the content of the text (to answer some questions / details about the facts, draw a distinction between the main points of the story).
Skills: Formation of the point of view of the problem in the article; work with special literature and vocabulary.
4-33 
  Стилистика БП/  ТК                                                                                               Sti                                   4222 5 30/30/55/12,5/22,5 7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Әр түрлі коммуникативтік бағыттылықтағы көркем мәтіндерге стилистикалық талдау жасаудың дағдыларын қалыптастыру.                                                                                                               Мазмұны: Автордың индивидуалдық стилінің ерекшеліктері, экспрессивтік тәсілдер мен стилистикалық амалдар, олардың функциялары. Тілдің стилистикалық тәсілдері, стилистикалық талдаудың қағидалары мен әдістері, бейтарап және стилистикалық түрде ерекшеленген лексика. Білімі: Ағылшын тілінің стилистикасы аймағындағы теориялық білімдер.                                                                                                        
Біліктілігі: Әр түрлі жанрлы мәтіндердегі стилистикалық амалдарды теңдестіру.
Дағдысы: Мәтінге стилистикалық талдау жасау.
4-33 
  Стилистика БД/КВ                                      Sti                                   4222 5 30/30/55/12,5/22,5 7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование навыков стилистического анализа художественных текстов различной коммуникативной направленности.                                                                                                          Содержание: Дать представление об особенностях индивидуального стиля автора, экспрессивных средствах и стилистических приемах, их функциях. В рамках дисциплины формируется представление о стилистических средствах языка в их системе, о принципах и методах стилистического анализа, а также умение идентифицировать нейтрольную и стилистически маркированную лексику, адекватно использовать различные средства выражения для достижения целей коммуникации Знания: Теоретические знания в области стилистики английского языка
Умения: Идентифицировать стилистические приемы в текстах различных жанров
Навыки: Стилистического анализа текста.
4-33 
  Stylistics BD /EC    Sty                                   4222 5 30/30/55/12,5/22,5 7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: The skills of stylistic analysis of literary texts with different communicative orientation.                                                                                                                                                                Content: To give an idea about the features of the individual style of the author, the expressive means and stylistic devices and their functions. Within the discipline formed an idea of ​​the stylistic means of language in their system, the principles and methods of stylistic analysis, as well as the ability to identify neutral and stylistically marked vocabulary to adequately use different means of expression in order to achieve communication objectives.  Knowledge: Theoretical knowledge in the field of English style
Ability: To identify the stylistic devices in the texts of various genres.
Skills: Skills of stylystics text analysis.
4-33 
  Оқытылатын тіл елінің әдебиеті БП/  ТК                                                          OTEA                            4222 5   7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Әдебиеттің жаңа ағымдарымен, тәсілдерімен және стилімен таныстыру, жазушылардың шығармашылығына және олардың еңбектеріне талдау жүргізіледі.                                                                                                                                                                 Мазмұны: Курс тікелей Ұлыбританиядағы әдебиеттің пайда болуын түп тамырынан 19 -ғасырға дейін қарастырады, әдеби ағымдар мен олардың ерекшелігі зерттеледі. Сондай-ақ 19-20 ғасырдағы ұлы жазушылардың  шығармашылығымен танысып, олардың көркем шығармасының идеялық мазмұнына қажетті мәлімет беріледі.               Білімі: Негізгі әдеби бағыттар, көркем әдістер, стильдер мен олардың ұлттық сипаты; атақты жазушылардың шығармашылығы мен олардың шығармалары.
Біліктілігі: Әдеби шығармаларлың жанрлық спецификасын өз бетінше анықтау; жазушының стилі мен шығармашылық әдісінің ерекшеліктерін анықтау.                                                                                                          Дағдысы: Дүние жүзі әдебиеті  мән мәтінінде көркем шығарманы аудару және талдау дағдыларын қалыптастыру
4-33 
  Литература страны изучаемого языка БД/КВ LSIYa                             4222 5   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Ознакомить с современными течениями, методами и стилями литературы, проводить анализ творчества писателей и созданных ими произведений.                                                                                                                 Содержание: Курс рассматривает непосредственно зарождение литературы в Великобритании от истоков до 19 века, изучаются литературные течения и их особенности. Также можно познакомиться с творчеством крупнейших писателей 19-20 века, даются необходимые сведения об идейном содержании и индивидуальных художественных особенностях творчества выдающихся писателей.  Знания: В результате изучения курса студенты должны усвоить историческое своеобразие каждой национальной литературы, особенности основных жанров.
Умения: Анализировать художественное произведение в их идейно-тематическом, эстетическом, художественном, литературоведческом и философском аспектах, оценивать модернистские литературные направления и отстаивать свою точку зрения в дискуссионных вопросах по идейно-тематической  направленности произведений.
Навыки: Студент должен овладеть навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях, основные сведения по биографиям крупнейших писателей изучаемого периода, знать их основные теоретические работы. 
4-33 
  Target Language Literature BD /EC    LTL                                4222 5   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: To familiarize with modern trends, methods and styles of literature, to analyze the creative writers and created works of them.                                                                                                                                                                                           Content: The course considers itself the emergence of literature in the UK from its origins to the 19th century, studied literary currents and their features. You can also get acquainted with the works of the greatest writers of 19-20 century, are given the necessary information about the ideological Content and individual artistic features of the creative work of outstanding writers. Knowledge: As a result of studying the course, students need to learn the historical identity of each national literature, especially the major genres
Ability: To analyze a work of art in its ideological and thematic, aesthetic, artistic, literary criticism and philosophical aspects, evaluate contemporary literary trends and defend their point of view in the discussion on issues of ideological and thematic focus works
Skills: The student must master the skills of debate on policy issues affecting on a practical training, basic information on the biographies of the greatest writers of the period studied, know their basic theoretical work.
4-33 
  Қазіргі ағылшын тілі БП/  ТК                                                          KAT                                 4223 6 0/75/60/15/30 7   Пререквизиттер: Мамандандырылған кәсіби шетел тілі/ Арнайы мақсатқа бағытталған шетел тілі Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты:   Арнайы -кәсіби мақсатта шет тіліндегі қарым-қатынас.                                                                Мазмұны:  Байланыс қызметі, жағдайлардың тақырыптар ауқымы;  техникалық оқу және жазу дағдыларын құралы ретінде практикалық ағылшын тілі деңгейін сипаттайтын арнайы дағдылар.  Бизнес құжаттар мен хат-жүргізудің соңғы әдістері.
Қазіргі ағылшын тілінен  практикалық жаттығулар; Жиі қолданылатын   қазіргі заманғы терминдер базасы; Сала ерекшелігін көрсететін терминология,.
Білімі: Шет тілдерін үйрену үшін лексикалық, грамматикалық және фонетикалық жүйесінің практикасы.
Біліктілігі: Талқылау, конференцияларға қатысу. Тәжірибеде білім қолдану.                                                                                                                                                         Дағдысы: Берілген тақырып бойынша монолог және диалог түрінде өзіндік жұмыс құру.                                   
 
4-33 
  Современный английский язык БД/КВ                                       SAYa                                 4223 6 0/75/60/15/30 7   Пререквизиты: Специализированный прфессиональный иностранный язык/ Язык для специальных целей Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Обеспечить учащимся высокий уровень усвоения важнейших разговорных тем и основ ведения переписки на современном английском языке.                                                                                                           Содержание: Сфера коммуникативной деятельности, ситуации, темы; специальные умения, характеризующие уровень практического владения английским языком как средством обучения;технические навыки чтения и письма; новейшие приемы ведения деловой документации и переписки;
практические упражнения по деловому английскому языку; база современных терминов наиболее употребительных сокращений делового английского языка; терминология, отражающая региональную специфику.
Знания: Практические знания  лексического, грамматического и фонетического строя изучаемого иностранного языка.
Умения: Самостоятельное творчество в форме монологического и диалогического высказывания по заданной теме.                                                                                                                                 Навыки: Участие в дискуссии, конференции. Применение знаний на практике. 
4-33 
  Contemporary English Language BD /EC                                   CEL                                 4223 6 0/75/60/15/30 7   Prerequisites:  Language for Specific Purposes/Specialized Professional Foreign Language Postrequisites:State exam on speciality. Aim: Foreign-language communication for special-professional purposes.                                                    Content: Art and culture, media, communications, travel and tourism. Cross-cultural, scientific, professional and pragmatic orientation of training. The English language. Indefinite form of the verb. Complex sentences. A complex subject. Direct and indirect speech. Conditional sentences. Knowledge: Practical knowledge of the lexical, grammatical and phonetic system to learn foreign languages, knowledge of the culture of the country of studied language.
Ability: To realize the communicative intention relevant in this situation the linguistic and nonlinguistic means.                                                                                                                                Skills: Intercultural communication in a foreign language,
practical knowledge of spoken and written language within the study on course topics, in accordance with the scope and communication situations.
4-33 
  Іскерлік ағылшын тілі                                                                                                                                                                                                БП/  ТК                                                          IAT                         4223 6   7   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Шет тілін іскерлі қарым-қатынас құралы ретінде ауызша және жазбаша түрде қамтамасыз ету,  мәдениетаралық қарым қатынас саласындағы кәсіби қызметте коммуникативті ниеттерді жүзеге асыруға қажетті арнайы біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру.                                                                                                                                                                                                                Мазмұны: Іскерлік қатынас хаттар, іскерлік хаттар түрлері, іскерлік ұйымдар түрлері, резюме, жұмысқа тұрар алдындағы сұхбатнама. Білімі: Оқытылатын шетел тiлiнiң ресми - iскерлік стильдерi, iскерлік этикеттiң және мәдениетаралық коммуникацияның ережесi.                                                      
 Біліктілігі: Шетел тiлiн iскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру.
Дағдысы: Іскерлік қарым-қатынас саласындағы тиiмдi коммуникацияны жүзеге асыру.
4-33 
  Деловой английский язык    БД/КВ DAYa                         4223 6   7   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Обеспечение овладения иностранным языком как средством делового общения в устной и письменной формах, формирование специальных навыков и умений, необходимых для реализации коммуникативных намерений в профессиональной деятельности в сфере межкультурного общения.                                                                                                   Содержание: Основные разделы включают деловую переписку, виды деловых писем, типы деловых организации, составление резюме, прохождение интервью при устройстве на работу.  Знания: Особенностей делопроизводства на иностранном языке.
Умения: Ввести деловую переписку, деловые телефонные переговоры, составлять резюме.                                                                                                                                         Навыки: Делового общения на иностранном  языке.                                                                 
4-33 
  Business English BD /EC    BE                                4223 6   7   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: Ensuring mastery of a foreign language as a means of business communication in oral and written forms, the formation of special skills and abilities necessary for the implementation of communicative intentions in a professional activity in the field of intercultural communication.                                                                                                                 Content: Main sections include business correspondence, types of business letters, types of business organizations, create a resume, the interview when applying for a job. Knowledge: Features office in a foreign language
Ability:  Conduct business correspondence, business telephone calls, prepare a resume.                                                                                                                                        Skills: Business communication in a foreign language.
4-33 
  Ағылшын және қазақ/орыс тілдерінің салыстырмалы типологиясы КП/  ТК                                                          AKTST 2310 8 60/45/70/20/45 4   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Лингвистикалық типологиясы және салыстырмалы тіл білімі негіздерін білу.
Мазмұны: Жүйелік-функционалдық білім ретінде тілі, байланыс әмбебап құралы. Жүйесінің бірлігі принципі, тіл болуымен және оның жұмыс істеу нысандарын талдау функционалдық, облыстық, географиялық, мәдени және тарихи көзқарастар. Ғылымын дамытуға ғалымдардың қосқан үлесі, басқа ғылымдармен байланыс. Қазіргі заманғы тілі, оның ерекшеліктері, тарихи даму, оның заңдары нормалары.
Білімі: Салыстырмалы тілдердің грамматикалық, лексикалық қорын білу.
Біліктілігі: Тілдер және мәдениеттердің салыстырмалы зерттеу дағдылары,  лингвистикалық талдау.
Дағдысы: Эмоционалды белгіленген халықаралық, фразеологиясы, лексиканы пайдалану және түсіндіру, грамматикалық тілдерін білу.
4-33 
  Сопоставительная типология английского и казахского/ русского языков ПД/КВ STAKYa 2310 8 60/45/70/20/45 4   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Ознакомить с основами лингвистической типологии и сопоставительного языкознания.                                                                                                                                                                    Содержание: Язык как системно-функциональное образование, универсальное средство коммуникации. Принцип единства системного, функционального, страноведческо-культурологического и исторического подходов к анализу форм существования и функционирования языка. Вклад ученых в развитие науки, связи с другими науками. Нормы современного языка, его особенности, законы его исторического развития. 
 
Знания: Грамматический строй, лексический фонд сопоставляемых языков.
Умения: Употребление и перевод интернациональной, фразеологической, эмоционально маркированной  лексики, с учетом грамматики сопоставляемых языков.
Навыки: Сопостовительный анализ родного, первого и второго иностранных языков.
4-33 
  Comparative Typology of English and Kazakh/Russian Languages ChD /EC    CTEKL                                   2310 8 60/45/70/20/45 4   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality.  Aim: To learn the basics of linguistic typology and comparative linguistics.                                                                  Content: Language as a system-functional education, a universal means of communication. The principle of unity of the system, functional, regional geographic, cultural and historical approaches to the analysis of forms of existence and functioning of the language. The contribution of scientists in the development of science, communication with other sciences. The norms of the modern language, its features, its laws of historical development. Knowledge: Grammar, lexical fund compared languages.
Ability: The use and interpretation of international, phraseology, vocabulary emotionally marked, taking into account the grammar compared languages.
Skills: The skills of the comparative study of languages and cultures, linguistic analysis of the source.
4-33 
  Тіл тарихы КП/  ТК                                                          TТ                                          2310 8   4   Пререквизиттер:   Базалық шетел тілі / Шеттілдік қарым-қатынас негіздері.                     Постреквизиттер: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Мақсаты: Оқып отырған тілдің қалыптасуы мен  дамуының  интралингвистикалық проблемалары бойынша мәліметтер ауқымын кеңейту.                                                                                                                                 Мазмұны: Ағылшын тілінің ежелгі кезеңі. Ағылшын тілінің тарихи мерзімділігі. Ежелгі кезеңнің негізгі тарихи оқиғалары. Ескі ағылшын тілінің жазбаша ескерткіштері. Ескі ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы. Ескі ағылшын тіліндегі зат есімі, сын есімі. Ескі ағылшын тіліндегі етістік. Ескі ағылшын тілінің синтаксисі. Ескі ағылшын тілінің сөздігі. Ескі ағылшын тіліндегі сөздердің қалыптасуы. Орта ағылшын тілінің негізгі тарихи оқиғалары. Орта Ағылшын тіліндегі жазба ескерткіштері. Орыс ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы. Орташа ағылшын тілінің сөздігі. Орташа ағылшын тілінің грамматикалық құрылымы. Ағылшын тілін қалыптастыру. Тілдегі норма мәселесі. Жаңа Англия кезеңінің орфографиясы. Білімі: Шетел тілдерінің отбасылық байланыстарын білу және оның басқа тілдермен типологиялық қарым-қатынасы, оның тарихы, қазіргі жағдайы және даму тенденциялары; әдебиет оның тарихи дамуындағы және қазіргі жағдайы, азаматтық тарихымен және тілде сөйлейтін адамдардың мәдениет тарихымен бірге; зерттелген тілдің өлкетану негіздері (тарих, мәдениет, саясат және т.б.).                                                                            Біліктілігі:Жалпы тіл білімі, коммуникативті және когнитивтік лингвистика, психологиялық, этно-әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары мен терминдерін пайдалана отырып, өз тарихында және қазіргі жағдайында зерттелген шет тілін талдау; тіл тарихының негізгі кезеңдеріне бағдарланған және қазіргі заманғы отандық және шетелдік лингвистика мәселелерін талқылау.                                                                                                                                                                                                                                               Дағдысы: Шет тілдеріндегі әр түрлі мәтіндерді (негізінен ғылыми және журналистік) аудару; Шет тілдеріндегі құжаттарды, ғылыми жұмыстар мен көркем шығармаларды аннотациялау және референттеу..      4-33 
  История языка ПД/КВ IYa                                          2310 8   4   Пререквизиты: Базовый иностранный язык/ Основы иноязычной коммуникации.                  Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности. Цель: Формирование у студентов представления о закономерностях развития языка древнеанглийского, среднеанглийского и новоанглийского периодов.
Содержание: Древний период истории английского языка. Периодизация истории английского языка. Основные исторические события древнего периода. Письменные памятники древнеанглийского периода. Фонетический строй древнеанглийского языка.. Существительное, прилагательное, местоимения в древнеанглийском языке. Глагол в древнеанглийском языке. Синтаксис древнеанглийского периода.. Лексика древнеанглийского языка. Словообразование древнеанглийского периода. Основные исторические события среднеанглийского периода. Письменные памятники среднеанглийского языка. Фонетический строй среднеанглийского периода. Лексика среднеанглийского периода. Грамматический строй среднеанглийского периода. Становление английского национального языка. Проблема нормы в языке. Орфография новоанглийского периода
 
Знания:Родственных связей изучаемого иностранного языка и его типологических соотношений с другими языками, его историю, современное состояние и тенденции развития;  литературы в ее историческом развитии и современном состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народа, говорящего на данном языке; основ страноведения (истории, культуры, политики и т.д.) страны изучаемого языка.
Умения:Анализировать изучаемый иностранный язык в его истории и современном состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо-, этно- и социолингвистики; ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного отечественного и зарубежного языкознания.
Навыки:Перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирования и реферирования документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных языках.
 
4-33 
  Language  History  ChD /EC    HL                                          2310 8   4   Prerequisites:   Basic Foreign Language/Fundamentals of Foreign communication                                                                           Postrequisites:    State exam on speciality. Aim: Formation of students' ideas about the laws of language development in Old English, Middle English and New England periods.
Contents: Ancient period of the history of the English language. Periodization of the history of the English language. The main historical events of the ancient period. Written monuments of the Old English period. Phonetic structure of the Old English language .Noun, adjective, pronouns in Old English. A verb in Old English. Syntax of the Old English period .. Vocabulary of the Old English language. Word formation of the Old English period. The main historical events of the Middle English period. Written monuments of the Middle English language. Phonetic structure of the Middle English period. Vocabulary of the Middle English period. Grammatical structure of the Middle English period. Formation of English national language. The problem of the norm in the language. Orthography of the New England period.
Knowledge: The relationship between the foreign language studied and its typological relationships with other languages, its history, current state and development tendencies; literature in its historical development and current state, in conjunction with the civil history and the history of culture of the people speaking the language; bases of regional studies (history, culture, politics, etc.) of the country of the studied language.
Ability: Analyze the foreign language studied in its history and current state, using a system of basic concepts and terms of general linguistics, communicativistics and cognitive linguistics, psycho-, ethno- and sociolinguistics; orient in the main stages of the history of the science of language and the discussion issues of modern domestic and foreign linguistics.
Skills: Translation of various types of texts (mainly scientific and journalistic) from foreign languages ​​and into foreign languages; annotation and abstracting of documents, scientific works and artistic works in foreign languages.
4-33 
  Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы БП/  ТК                                                          ATPF         1224                                                5 60/55/12,5/22,5 1   Пререквизиттер: Мектеп курсы    Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Cөйлеу практикасы Aim: The formation of linguistic, intercultural-communicative and professionally-adaptive competences.                                                              Content: Phonetics as a science. Definition of the subject of phonetics. Modern trends in the development of foreign pronunciation. Oral and written forms of speech. Phonetic component: phonemes and their allophones, distribution and compatibility of phonemes and their allophones. Articulation base of the English language. Phonological aspect of speech sounds. The notion of verbal stress and its types: force, music, quantitative and qualitative. The definition of intonation as the totality and unity of the five components: melodic, altitude, phraseological, temporal, timbral and rhythm. High-altitude component. Knowledge: The subject and object of phonetics; The place of this discipline in theLinguistics sciences; General and private phonetics; Historical and descriptive phonetics; Comparative phonetics, its role in the practice of teaching pronunciation; Modern trends in the development of English pronunciation;
 Ability: Analyze the sound composition of the studied and native languages ​​to identify the difficulties of its assimilation and prevent the interfering influence of the native language;                                                                                                                        Skills: Practically use the acquired theoretical knowledge to improve pronunciation, as well as when teaching foreign pronunciation in secondary and higher schools.
4-33 
  Практическая фонетика английского языка БД/КВ PFAYa   1224 5 60/55/12,5/22,5 1   Пререквизиты:  Школьный курс Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи  Мақсаты: дыбыстарды дұрыс айтылуына ұйрету,сөздердегі және сөзтіркестеріндегі дыбыс тіркестердің ережелері, сөз екпіні, фонетикалық бүынға бөлуң интонация, дыбыстарды айту дағдыларын қалыптастыру, тыңдау дағдыларды, кәсіби дайындық дағдысын қалыптастыру.
 Мазмұны: пән оқу барысында студент тілдін фонетикалық құрылымы бойынша келесі мағлұмат алады: сөйлеу органдары,ағылшын тілінің фонетикалық базасы, фонетикалық бірліктер, бұын, ритмикалық топ, синтагма, фразалық екпін, сөз мақамы, фоностилистика.
Көздеген нәтижесі:курс аяғында студентте перцептикалық және продуктивты сөйлеу қабылетті қалыптасу керек.
 
Білімі: ағылшын тілінің дыбыстарының практикалық негіздемесі, дауысты және дауыссыз дыбыстар классификациясы, сөйлеудің  негізгі интонациялық моделдері, негізгі ағылшын тіліндегі ядролық тондардыбыс ассимиляциясы.
Біліктілігі:: практикадан алынған білімді тіл аралық қатынастар процесі кезінде қолдана білу, фонетикалық құбылыстарды түсіндіре білу, дыбысты және дыбыссыз дауытарды айыра білу
Дағдысы: ағылшын тілін есту және түсіну қабылеті, экстралингвистикалық жағдаятттарға байланысты фонетикалық турғыда сөйлем құрастыру қабылеті.
4-33 
  Practical Phonetics of the  English Language  BD /EC    PPEL                                     1224 5 60/55/12,5/22,5 1   Prerequisites: School course.                     Postrequisites: Practice or oral and written speech/ Speech practice Цель: Целью данного курса является получение студентами навыков правильного произношения, ознакомление с описанием фонетического строя языка, формирование понятия об основных интонационных компонентах, изменении тона, понятия о фразовом ударении, формирование умений использования данных интонационных структур в устной речи и при чтении текстов. Курс практической фонетики является составной частью программы обучения иностранному языку студентов-переводчиков и связан со смежными курсами государственного образовательного стандарта.
 Содержание: Курс «Практическая фонетика» занимает одно из ведущих мест в системе профессиональной подготовки переводчиков. Курс предназначен для изучения нормативного курса фонетики английского языка. Курс рассматривает фонетический строй английского языка, артикуляцию гласных и согласных звуков, чтение, транскрипция, специфика речевой интонации и  компонентов, ударения и ритма речи в английском языке.
                                                                                                                                                                     Знания: Знает звуковой строй и интонационную структуру английского языка, артикуляцию гласных и согласных звуков, сильные и слабые формы слов, ассимиляцию, адаптацию; знает системы гласных и согласных звуков английского языка; особенности гласных, согласных звуков.
Умения: Умеет распознавать на слух  и применять на практике; транскрибировать слова и предложения; понимает основное, умеет кратко передавать содержание прочитанного текста с правильным произношением и правильной интонацией.
Навыки: Имеет навыки понимания интонации обращения и повелительных предложений, интонации разделительных, специальных и альтернативных вопросов, имеет  правильные произносительные навыки.
4-33 
  Ағылшын тілінің фонетикасы бойынша практикум БП/  ТК                                                          ATFBP                                      1224 5   1   Пререквизиттер: Мектеп курсы    Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Cөйлеу практикасы Aim: The formation of linguistic, intercultural-communicative and professionally-adaptive competences.                                                              Content: Phonetics as a science. Definition of the subject of phonetics. Modern trends in the development of foreign pronunciation. Oral and written forms of speech. Phonetic component: phonemes and their allophones, distribution and compatibility of phonemes and their allophones. Articulation base of the English language. Phonological aspect of speech sounds. The notion of verbal stress and its types: force, music, quantitative and qualitative. The definition of intonation as the totality and unity of the five components: melodic, altitude, phraseological, temporal, timbral and rhythm. High-altitude component. Knowledge: The subject and object of phonetics; The place of this discipline in theLinguistics sciences; General and private phonetics; Historical and descriptive phonetics; Comparative phonetics, its role in the practice of teaching pronunciation; Modern trends in the development of English pronunciation;
 Ability: Analyze the sound composition of the studied and native languages ​​to identify the difficulties of its assimilation and prevent the interfering influence of the native language;                                                                                                                        Skills: Practically use the acquired theoretical knowledge to improve pronunciation, as well as when teaching foreign pronunciation in secondary and higher schools.
4-33 
  Практикум по фонетике английского языка БД/КВ PFAYa                                      1224 5   1   Пререквизиты:  Школьный курс Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи  Мақсаты: дыбыстарды дұрыс айтылуына ұйрету,сөздердегі және сөзтіркестеріндегі дыбыс тіркестердің ережелері, сөз екпіні, фонетикалық бүынға бөлуң интонация, дыбыстарды айту дағдыларын қалыптастыру, тыңдау дағдыларды, кәсіби дайындық дағдысын қалыптастыру.
 Мазмұны: пән оқу барысында студент тілдін фонетикалық құрылымы бойынша келесі мағлұмат алады: сөйлеу органдары,ағылшын тілінің фонетикалық базасы, фонетикалық бірліктер, бұын, ритмикалық топ, синтагма, фразалық екпін, сөз мақамы, фоностилистика.
Көздеген нәтижесі:курс аяғында студентте перцептикалық және продуктивты сөйлеу қабылетті қалыптасу керек.
 
Білімі: ағылшын тілінің дыбыстарының практикалық негіздемесі, дауысты және дауыссыз дыбыстар классификациясы, сөйлеудің  негізгі интонациялық моделдері, негізгі ағылшын тіліндегі ядролық тондардыбыс ассимиляциясы.
Біліктілігі:: практикадан алынған білімді тіл аралық қатынастар процесі кезінде қолдана білу, фонетикалық құбылыстарды түсіндіре білу, дыбысты және дыбыссыз дауытарды айыра білу
Дағдысы: ағылшын тілін есту және түсіну қабылеті, экстралингвистикалық жағдаятттарға байланысты фонетикалық турғыда сөйлем құрастыру қабылеті.
4-33 
  English Phonetics Practice       BD /EC    EPP                                      1224 5   1   Prerequisites: School course.                     Postrequisites: Practice or oral and written speech/ Speech practice Цель: Целью данного курса является получение студентами навыков правильного произношения, ознакомление с описанием фонетического строя языка, формирование понятия об основных интонационных компонентах, изменении тона, понятия о фразовом ударении, формирование умений использования данных интонационных структур в устной речи и при чтении текстов. Курс практической фонетики является составной частью программы обучения иностранному языку студентов-переводчиков и связан со смежными курсами государственного образовательного стандарта.
 Содержание: Курс «Практическая фонетика» занимает одно из ведущих мест в системе профессиональной подготовки переводчиков. Курс предназначен для изучения нормативного курса фонетики английского языка. Курс рассматривает фонетический строй английского языка, артикуляцию гласных и согласных звуков, чтение, транскрипция, специфика речевой интонации и  компонентов, ударения и ритма речи в английском языке.
                                                                                                                                                                     Знания: Знает звуковой строй и интонационную структуру английского языка, артикуляцию гласных и согласных звуков, сильные и слабые формы слов, ассимиляцию, адаптацию; знает системы гласных и согласных звуков английского языка; особенности гласных, согласных звуков.
Умения: Умеет распознавать на слух  и применять на практике; транскрибировать слова и предложения; понимает основное, умеет кратко передавать содержание прочитанного текста с правильным произношением и правильной интонацией.
Навыки: Имеет навыки понимания интонации обращения и повелительных предложений, интонации разделительных, специальных и альтернативных вопросов, имеет  правильные произносительные навыки.
4-33 
  Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы БП/  ТК                                                          ATPG                                                                                           1225 5   1   Пререквизиттер: Мектеп курсы    Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Cөйлеу практикасы  Мақсаты: шетел тілінің граматикалық жұйесінің негізгі заңдарымен таныстыру. Студенттерді грамматикалық құбылыстарының негізгі морфология және синтаксис аспектілерімен таныстыру.
Мазмұны: Оқытылатын тілдің грамматкалық жұйесі. Граматикалық жүйесінің оқыту тарихынан негізгі мәліметтер. Граматикалық жүйесін сипаттау әдістері. Оқытылатын тілдің граматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі граматика. Структуралық граматика. Функционалды граматика. Граматиканың негізгі бөлімдері:морфология және синтаксис, олардың байланысы. Морфология -сөз және оның құрамы, граматикалық категориялары туралы граматикалық ілім ретінде. Граматикалық мағына, граматикалық формасы, аналитикалық және синтетикалық формалар. Морфологиялық деңгейдін негізгі бірліктері: сөз формасы,морфема. Оқытылатын тілдің морфема ерекшеліктері. Сөз табтары олардың жіктеуы. Сөзтабтарын айыру граматикалық белгісі. Автосемантикалық және синсемантикалық сөз табтары, олардың сипаттамасы. Сөз табының граматикалық белгісі. Валентік теориясы. Өзге тілдер граматикасында валентность туралы түсініктер.Валентность және дистрибуция. Логикалық, семантикалық, синтактикалық валентность. 
   Білімі: ағылшын тілі граматикасының жұйесі туралы заманға сай мағлұмат.                                                                                                    Дағдысы:оқытылатын үрдістерді анық тіл жағдаяттарда айыра білу, орыс тілден ағылышын тіліне аудару дағдысы.
Біліктілігі:граматикалық құрамын формалды айыра білу,
 
4-33 
  Практическая грамматика английского языка БД/КВ PGAYa                                                                                           1225 5   1   Пререквизиты:  Школьный курс Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи Цель: Сформировать у студентов навыки грамматически правильной английской речи в  устной и письменной формах.
 Содержание: Имя существительное. Артикль. Времена группы  Indefinite, Continuous and Perfect  в действительном и страдательном  залогах. Модальные глаголы. Неличные формы глагола. (Инфинитив, Герундий, Причастие I,II). Инфинитивные, герундиальные и причастные обороты. Сослагательное  наклонение. Наречие.
 
Знания: Знает грамматические явления в системе английского  языка с учетом его специфики; знает грамматический строй изучаемого иностранного языка как систему и речевую реализацию грамматических категорий, а также способы морфологического анализа.
Умения: Умеет применять полученные знания в речевых ситуациях; анализировать конкретный грамматический материал и систематизировать и обобщить то или иное грамматическое правило; выделять основное его значение.
Навыки: Имеет навыки  определения грамматического строя изучаемого ИЯ, применения методов грамматического анализа.                                                                 
4-33 
  Practical Grammar of the  English Language  BD /EC    PGEL                                   1225 5   1   Prerequisites: School course.                     Postrequisites: Practice or oral and written speech/ Speech practice Aim: Develop students' skills of grammatically correct English speech in oral and written forms.
Content: noun. Article. Times Group Indefinite, Continuous and Perfect in the real and the passive voice. Modal verbs. Non-finite verb forms. (Infinitive, gerund, participle I, II). Infinitive, and participial gerundive. Subjunctive mood. Adverb.
 

To know: conceptual theoretical position of English grammar, form the basis of theoretical and practical training of trainee specialist.                                                                                Ability: to use the basic features of the grammatical structure of modern English language and basic directions and methods of its investigation
Skills: theoretical systems of English grammar Competence: the formation of linguistic, intercultural competence
4-33 
  Ағылшын тілінің заманауи грамматикасы БП/  ТК                                                          ATZG                                                                        1225 5   1   Пререквизиттер: Мектеп курсы    Постреквизиттер: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы/Cөйлеу практикасы  Мақсаты: шетел тілінің граматикалық жұйесінің негізгі заңдарымен таныстыру. Студенттерді грамматикалық құбылыстарының негізгі морфология және синтаксис аспектілерімен таныстыру.
Мазмұны: Оқытылатын тілдің грамматкалық жұйесі. Граматикалық жүйесінің оқыту тарихынан негізгі мәліметтер. Граматикалық жүйесін сипаттау әдістері. Оқытылатын тілдің граматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі граматика. Структуралық граматика. Функционалды граматика. Граматиканың негізгі бөлімдері:морфология және синтаксис, олардың байланысы. Морфология -сөз және оның құрамы, граматикалық категориялары туралы граматикалық ілім ретінде. Граматикалық мағына, граматикалық формасы, аналитикалық және синтетикалық формалар. Морфологиялық деңгейдін негізгі бірліктері: сөз формасы,морфема. Оқытылатын тілдің морфема ерекшеліктері. Сөз табтары олардың жіктеуы. Сөзтабтарын айыру граматикалық белгісі. Автосемантикалық және синсемантикалық сөз табтары, олардың сипаттамасы. Сөз табының граматикалық белгісі. Валентік теориясы. Өзге тілдер граматикасында валентность туралы түсініктер.Валентность және дистрибуция. Логикалық, семантикалық, синтактикалық валентность. 
   Білімі: ағылшын тілі граматикасының жұйесі туралы заманға сай мағлұмат.                                                                                                    Дағдысы:оқытылатын үрдістерді анық тіл жағдаяттарда айыра білу, орыс тілден ағылышын тіліне аудару дағдысы.
Біліктілігі:граматикалық құрамын формалды айыра білу,
 
4-33 
  Грамматика современного английского языка БД/КВ GSAYa                                                                        1225 5   1   Пререквизиты:  Школьный курс Постреквизиты: Практика устной и письменной речи/Практика речи Цель: Сформировать у студентов навыки грамматически правильной английской речи в  устной и письменной формах.
 Содержание: Имя существительное. Артикль. Времена группы  Indefinite, Continuous and Perfect  в действительном и страдательном  залогах. Модальные глаголы. Неличные формы глагола. (Инфинитив, Герундий, Причастие I,II). Инфинитивные, герундиальные и причастные обороты. Сослагательное  наклонение. Наречие.
 
Знания: Знает грамматические явления в системе английского  языка с учетом его специфики; знает грамматический строй изучаемого иностранного языка как систему и речевую реализацию грамматических категорий, а также способы морфологического анализа.
Умения: Умеет применять полученные знания в речевых ситуациях; анализировать конкретный грамматический материал и систематизировать и обобщить то или иное грамматическое правило; выделять основное его значение.
Навыки: Имеет навыки  определения грамматического строя изучаемого ИЯ, применения методов грамматического анализа.                                                                 
4-33 
  Grammar of Contemporary English Language    BD /EC    GCEL                                 1225 5   1   Prerequisites: School course.                     Postrequisites: Practice or oral and written speech/ Speech practice Aim: Develop students' skills of grammatically correct English speech in oral and written forms.
Content: noun. Article. Times Group Indefinite, Continuous and Perfect in the real and the passive voice. Modal verbs. Non-finite verb forms. (Infinitive, gerund, participle I, II). Infinitive, and participial gerundive. Subjunctive mood. Adverb.
 

To know: conceptual theoretical position of English grammar, form the basis of theoretical and practical training of trainee specialist.                                                                                Ability: to use the basic features of the grammatical structure of modern English language and basic directions and methods of its investigation
Skills: theoretical systems of English grammar Competence: the formation of linguistic, intercultural competence
4-33 

Күнтізбе

Сәуір 2023
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2023 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.